Article

Op weg naar een discriminatievrije arbeidsmarkt

Handreiking lokale aanpak inclusie en discriminatie op de arbeidsmarkt

In deze handreiking wordt geduid hoe gemeenten vanuit haar verschillende rollen inclusie op de arbeidsmarkt kunnen vergroten en discriminatie kunnen bestrijden. Ook wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid die zij hierin dragen vanuit de Participatiewet en de Wet inburgering. Door de indirecte en soms onbewuste vormen van discriminatie, kan het lastig zijn een aanpak te formuleren. Met deze handreiking krijgen gemeenten een extra handvat voor een effectieve aanpak arbeidsmarktdiscriminatie.

In deze handreiking is er expliciet aandacht voor discriminatie op grond van herkomst of nationaliteit. Desalniettemin is ook discriminatie op andere gronden zoals gender, een beperking en leeftijd orde van de dag in Nederland. Ook kunnen mensen discriminatie ervaren op een veelvoud van factoren; het is van belang om deze intersectionaliteit in ogenschouw te nemen. Achterliggende oorzaken van discriminatie van verschillende groepen kennen zowel overeenkomsten als verschillen. Gemeenten kunnen daarom inzetten op een aanpak die uitgaat van de gelijkheid tussen álle mensen en/of het ontwikkelen van een specifieke aanpak. Deze handreiking biedt hiervoor richting, inspiratie en praktische voorbeelden.

Colofon
Deze handreiking is ontwikkeld in opdracht van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bij de totstandkoming van deze handreiking zijn verschillende
gemeenten en partijen geconsulteerd.
Auteur
Nelleke Merkens (VNG)
Vormgeving
Chris Koning (VNG)
Nelleke Merkens (VNG)

Image credits

Header image: Diversiteit - Pixabay

Media

Documents