Artikel

Proefschrift: 'Consensus Sociale Bewegingen'

Strategische Interactie in de Nederlandse LHBTI-Politiek

"Sociale bewegingen roepen beelden op van grote demonstraties en straatprotesten tegen een overheid en haar beleid. Zulke beelden, gebaseerd op conflict, komen veel naar voren in de media, die vaak gericht zijn op het drama van protest, en binnen sociale bewegingsstudies, waar wetenschappers zich vaak richten op de manieren waarop bewegingen zich verzetten tegen overheden en overheden zich verzetten tegen sociale bewegingen. Actoren binnen sociale bewegingen (hierna te noemen: bewegingsactoren) voeren echter op verschillende manieren actie en niet altijd in het zicht van het publiek. Door gericht te zijn op conflict en protest gaat het veld van sociale bewegingsstudies er misschien aan voorbij dat bewegingsactoren ook op andere manieren de maatschappij en de politiek proberen te beïnvloeden. Ik zie conflict als één uiteinde van het spectrum van belangenbehartiging. Om het evenwicht in sociale bewegingsstudies te herstellen richt ik mij in dit boek op het andere uiteinde van het spectrum, namelijk hoe bewegingsactoren consensus gebruiken in hun belangenbehartiging.
In hoofdstuk 1 formuleer ik de centrale vragen die ik later in het boek beantwoord: Wat is consensus gerichte activisme? Hoe komen op consensus gebaseerde relaties tussen bewegingsactoren en andere actoren tot stand? En welke implicaties kan consensusgerichte belangenbehartiging hebben voor enerzijds belangenbehartiging en anderzijds actoren die betrokken zijn bij belangenbehartiging? Vanuit het strategisch-interactieperspectief gebruik ik termen als ‘overheidsactoren’ (actoren binnen de overheid) en ‘bewegingsactoren’ bewust om voorbij te gaan aan monolithische termen als ‘de overheid’
en ‘de beweging’. Dit stelt mij in staat om interacties tussen specifieke actoren onder de loep te nemen. Ik definieer ‘sociale beweging’ als een netwerk bestaande uit verschillende soorten, gouvernementele en niet-gouvernementele, actoren dat voor gedeelde doelstellingen staat en dat gebruik maakt van geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde tactieken in haar streven om politiek en cultuur te beïnvloeden. Hierdoor kan ik zowel een confrontatie repertoire als een consensus repertoire van actoren in hetzelfde netwerk onderzoeken die binnen en buiten organisaties en overheden opereren. De onderzoeksvragen worden onderzocht aan de hand van een casus: de relatie tussen de Nederlandse overheid en de centrale organisatie van de Nederlandse lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans* en intersekse (LHBTI) beweging, Federatie COC Nederland (hierna te noemen: COC), van de jaren 60 tot 2020."

Bron: Robert Joseph Davidson (2021). Consensus social movements: Strategic interaction in Dutch LGBTI politics. https://hdl.handle.net/11245.1/cc522a57-8c30-44fe-9633-ac132dc2491d

Faculty of Social and Behavioural Sciences (FMG), Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Consensus Sociale Bewegingen - Robert Davidson (2021)

Media

Documenten