Project

Kennisalliantie Inclusieve & Toegankelijke Stad

In deze kennisalliantie onderzoeken we hoe we de stad inclusiever en toegankelijker kunnen organiseren en ontwerpen voor een grotere mentale en lichamelijke diversiteit van bewoners en bezoekers. Een grotere diversiteit brengt meer vitaliteit.

In de huidige samenleving leidt het missen van cruciale capaciteiten (zoals het niet, minder of anders kunnen lopen, zien, horen, begrijpen, spreken)  te vaak tot benadeling en marginalisering. Mensen die hiermee te maken hebben zijn: kinderen die hun capaciteiten nog ontwikkelen, ouderen die aftakelen en mensen die mentaal en/of lichamelijk anders zijn dan anders. De stad - bestaande uit openbare ruimten, gebouwen, vervoer en informatie- en communicatiefaciliteiten - is voor deze groepen niet toegankelijk genoeg ontworpen en georganiseerd. Bij toegankelijkheid spelen zes aspecten een rol: 1. persoonlijke capaciteiten en beperkingen en 2. de fysieke omgeving met de voorzieningen daarin moeten zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. Indien toch barrières of obstakels optreden kan 3. een helpende hand/assistentie uitkomst bieden. Over voorgenoemde aspecten moet 4. uitgebreid informatie beschikbaar zijn, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Moet 5. indien nodig gecommuniceerd kunnen worden: klantenservice, gebruikersfeedback, melding en behandeling van klachten. Is 6. representativiteit vereist in de zin dat ervaringskennis van mentale/lichamelijke diversiteit betrokken moet zijn bij het ontwerpen en organiseren van inclusieve oplossingen. Bij alle 6 aspecten helpt toegankelijkheidsnormering en bewustzijn van mentale/lichamelijke diversiteit.

Binnen de Kennisalliantie inclusieve en toegankelijke stad streven we ernaar om – doormiddel van innovatief, interdisciplinair onderzoek - nieuwe kennis te ontwikkelen om zo de stad inclusief en toegankelijk in te kunnen richten in lijn met de doelen van het VN-verdrag Handicap zodat een diversiteit aan capaciteiten tot haar recht kan komen. We willen de invoering van maatregelen stimuleren die mensen die door barrières beperkt worden daadwerkelijk in staat stellen om volwaardig en respectvol te participeren in het sociale leven met hun eigen mogelijk unieke inbreng. Zodra toegankelijkheid geborgd is en mensen niet meer beperkt worden, kan maatschappelijke en culturele verrijking plaatsvinden.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit, de Gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam werken samen aan dit thema om innovatieve, multidisciplinaire studentprojecten (bijvoorbeeld via stages of cursusprojecten) te ontwikkelen en de opname van deze projecten in VU onderzoek en curricula te verbeteren. Via deze projecten kunnen studenten in aanraking komen met werken aan inclusie door onderzoek. 

In de Kennisalliantie zijn de volgende onderzoeken verricht:

Inclusieve mobiliteit
Hoe kunnen we het OV, de openbare ruimte, deel- en micromobiliteit en smart mobility inclusiever vormgeven?

Reeds uitgevoerde onderzoeken:

- Reisangst training ontworpen voor vrijwilligers in het openbaar vervoer (studenten Psychologie);
- Onderzoek naar barrières voor een inclusiever openbaar vervoer in Amsterdam (master studenten Management, Policy Analysis & Entrepreneurship in Health and Life Sciences);
- MobiMate: Op weg naar inclusiever openbaar vervoer (master studenten Communicatie);
- MobiMate: Op weg naar inclusiever openbaar vervoer (master student Management, Policy Analysis & Entrepreneurship in Health and Life Sciences);
- Onderzoek naar de wensen en benodigdheden voor mensen met een handicap betreffende micro en gedeeld vervoer in Amsterdam (master studenten Management, Policy Analysis & Entrepreneurship in Health and Life Sciences).

Inclusieve economie
Hoe kunnen we ons economische systeem inclusiever vormgeven?

Reeds uitgevoerde onderzoeken:

- Onderzoek naar de factoren die jong volwassenen beïnvloeden in hun participatie in initiatieven rondom tijdbankieren in Amsterdam (master studenten Management, Policy Analysis & Entrepreneurship in Health and Life Sciences).

Bewustzijn over mentale/lichamelijke diversiteit
Waaruit bestaat bewustzijn van mentale/lichamelijke diversiteit en hoe kunnen we die verhogen?

Reeds uitgevoerde onderzoeken:

- Onderzoek naar barrières die ouderen met een visuele beperking ervaring voor en tijdens het gebruik van het openbaar vervoer in Amsterdam (studenten Bewegingswetenschappen);
- Ontwerpen van een observatie instrument voor obstakels die voetgangers in openbare ruimte ervaring (studenten Bewegingswetenschappen);
- Picture poster stories over toegankelijkheid van openbare of online ruimtes voor mensen met een handicap (studenten Gezondheidswetenschappen);
- Onderzoek naar de ervaren barrières door mensen met een fysieke beperking tijdens het overstappen van openbare vervoerders (studenten Gezondheidswetenschappen);
- Literatuuronderzoek naar de ervaren barrières ervaren door mensen met een mentale of fysieke beperking in het openbaar vervoer (master studenten Management, Policy Analysis & Entrepreneurship in Health and Life Sciences).

Op het moment betrokken bij dit thema:

Christiaan Zandstra (Gemeente en Vervoerregio Amsterdam)
Berry den Brinker (VU, Stichting SILVUR, Cliëntenbelang)
Marlies Visser (VU, Community-Service Learning)

Sorteren op:

Openbaar