Article

Communicatie-onderzoek afvalregels laaggeletterden en anderstaligen

Samenvatting

Hoe zorgen we ervoor dat Amsterdammers de afvalregels kennen en hun afval op de juiste manier aanbieden? Dat is in april 2022 onderzocht via diepte-interviews met 15 respondenten uit de doelgroep laaggeletterden en anderstaligen in Nieuw-West.

Afvaloverlast in Nieuw-West vormt een groot probleem omdat bewoners hun afval op de verkeerde manier buiten zetten. Dat komt deels omdat niet alle bewoners in Nieuw-West weten wat de afvalregels zijn, bijvoorbeeld omdat ze minder goed kunnen lezen of een andere taal spreken. Om deze bewoners beter te bereiken heeft de directie Afval & Grondstoffen in 2022 een doelgroeponderzoek gedaan onder laaggeletterden en anderstaligen die Marokkaans, Turks of Engels spreken. De uitkomsten zijn verwerkt in een gedragsstrategie, communicatieplan en online toolbox met middelen, zoals aangepaste posters, flyers en video’s. 

Uitkomsten

  • Men weet niet waarom het juist weggooien van afval belangrijk is.
    Men legt niet direct een link met gevolgen zoals ongedierte, viezigheid en onveiligheid voor spelende kinderen op straat. Dit hebben we toegepast in de communicatie door de ongewenste gevolgen van verkeerd aangeboden afval beter te communiceren.
  • Een schoon huis
    Veel bewoners vinden de waarde ‘schoon’ belangrijk en zorgen graag voor elkaar. Denk aan gastvrijheid, rekening houden met elkaar, elkaar helpen met het tillen van grof afval. We hebben in de middelen ingespeeld op de identiteit van de bewoners zodat de communicatie beter op hun waarden en belangen aansluit.
  • Rolmodellen
    Mensen nemen graag informatie aan van belangrijke figuren uit hun omgeving. Vooral mensen die autoriteit uitstralen, iemand met aanzien, zoals een spreker in een gebedshuis (moskee, kerk, synagoge). Ook zijn er veel sociale netwerken in Nieuw-West.

Aanbevelingen

Positieve communicatie, visueel en duidelijk
Pas de communicatiematerialen aan op basis van de tips. Grotere letters, minder tekst, en alle communicatie ook in het Turks, Marokkaans en Engels. Veel Marokkaanse bewoners kunnen niet Arabisch lezen (laaggeletterd), dus gespreksvorm, video of voicememo wordt veel gebruikt als middel. Belangrijk is om de middelen altijd te testen bij bewoners voordat deze grootschalig worden gebruikt.

Gebruik het sociale netwerk
Werk samen met gezamenlijke initiatieven, opinieleiders en rolmodellen uit de buurt. Geef voorlichting via buurthuizen, culturele centra, gebedshuizen en scholen. Betrek buurtconciërges & wijkbeheerders.

Achtergrond

Afvaloverlast in Nieuw-West vormt een groot probleem omdat bewoners hun afval op de verkeerde manier buiten zetten. Op dit moment wordt dit door de gemeente Amsterdam op wijkniveau aangepakt via de Aanpak bijplaatsingen. Door rondom de meest vervuilde containerlocaties communicatiemiddelen en interventies in te zetten, stijgt de schoonheidsgraad en dalen bijplaatsingen. Een deel van de bewoners bereiken we echter nog niet of onvoldoende. Dit komt omdat zij laaggeletterd zijn of bijvoorbeeld een andere taal spreken. Door een doorlopende aanpak op doelgroepniveau te ontwikkelen, kunnen we meer Amsterdammers bereiken via verschillende wegen en kanalen en hen beter informeren over de afvalregels. De overkoepelende vraag die hierbij centraal staat is:

Hoe zorgen we ervoor dat Amsterdammers 1) de afvalregels kennen en 2) hun afval op de juiste manier aanbieden? Dit sluit aan op de pijlers proactief en open ‘informeren’ en ‘motiveren’.

Opzet van het onderzoek
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is van 5 tot en met 8 april 2022 een kwalitatief onderzoek gedaan onder in totaal 15 respondenten, waarvan 8 laaggeletterd en 7 anderstalig, wonend in Geuzenveld, Slotermeer en Slotervaart. De respondenten werden ondervraagd via diepte-interviews.

Meer weten?

Van dit onderzoek is een volledig onderzoeksrapport beschikbaar. Neem hiervoor contact op met communicatieadviseur Julia Groenewold (j.groenewold@amsterdam.nl) of met onderzoeksadviseur Lisette Tilma (l.tilma@amsterdam.nl).