Article

Communicatie-onderzoek Wat Amsterdammers bezighoudt

9e rapportage, 1e meting van 2021

Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam peilt op verzoek van directie Communicatie van de gemeente Amsterdam een aantal keren per jaar door middel van een enquête welke onderwerpen leven onder Amsterdammers, wat hen bezighoudt. Zo kan nagegaan worden of Communicatie op het goede spoor zit. Het gaat dan vooral om thema’s als wonen, bereikbaarheid en drukte in de stad. Ook wordt Amsterdammers gevraagd naar hun mening over beleid(smaatregelen) van de gemeente.

Onderzoeksopzet en vragenlijst
Het onderzoek is uitgevoerd onder het onlinepanel van OIS en is aangevuld met telefonische enquêtes onder willekeurige Amsterdammers die ongeveer gelijk verspreid werden over de stadsdelen. Hierbij is gestreefd naar een adequate afspiegeling van de bevolking.

Net zoals bij de vorige metingen is aan de hand van een open vraag nagegaan welke onderwerpen in de stad Amsterdammers vooral bezighouden. Ook is met behulp van een open vraag nagegaan waar zij als Amsterdammer het meest trots op zijn. Voor de derde keer is in de vragenlijst gevraagd naar wat men vindt van hoe de gemeente het doet in de stad, of men vertrouwen heeft in de gemeente, en wat men daaronder verstaat.

Belangrijkste uitkomsten

 • Wat Amsterdammers bezighoudt
  Evenals de vorige keren is wonen (woningmarkt en huisvesting) nog altijd het meest genoemde onderwerp, ruim drie op de tien Amsterdammers noemt dat. Daarnaast worden milieu/groen/luchtvervuiling en overlast door toerisme weer vaak genoemd. Overlast en drukte door toeristen wordt minder vaak genoemd dan in eerdere metingen: in januari 2021 wordt dit door 18% genoemd, waar dit in augustus 2020 nog 27% was. Ook corona(maatregelen) wordt minder vaak genoemd, namelijk door 4% (tegenover 7% in augustus 2020). Armoede en inkomstensongelijkheid worden deze keer vaker genoemd, door 7% waar dat in augustus 2020, 4% was.

 • Oordeel over de gemeente
  Vier van de tien Amsterdammers (42%) vindt dat de gemeente Amsterdam het (zeer) goed doet in de stad. Een vrijwel even groot deel vindt het ‘niet goed, niet slecht’ (37%). Zeventien procent van de Amsterdammers vindt dat de gemeente Amsterdam het (zeer) slecht doet in de stad. Jonge Amsterdammers (tot 34 jaar) beoordelen de gemeente vaker met (zeer) goed, namelijk 61%. In de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost beoordelen Amsterdammers de gemeente minder vaak als (zeer) goed (35% en 37%).

 • Vertrouwen in de gemeente
  Ruim driekwart (79%) heeft redelijk tot veel vertrouwen in de gemeente
  Amsterdam. Meestal gaat het dan om redelijk vertrouwen (68%), 11% heeft veel vertrouwen.
  Twee op de tien Amsterdammers (19%) heeft (helemaal) geen vertrouwen in de gemeente. Jonge Amsterdammers (tot 34 jaar) hebben vaker (veel) vertrouwen in de gemeente, namelijk 89%. In de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost hebben Amsterdammers de gemeente minder vertrouwen (71% en 70%).

 • Aanpak coronacrisis
  Ruim een derde (36%) van de Amsterdammers vindt dat de gemeente Amsterdam het (zeer)
  goed doet in de aanpak van de coronacrisis. Dit is iets minder dan het aandeel dat vindt dat de
  gemeente het goed doet in het algemeen (42%). Ruim vier op de tien (42%) vindt dat de
  gemeente het niet goed doet, maar ook niet slecht. Veertien procent vindt dat de gemeente het
  (zeer) slecht doet. Jongere Amsterdammers vinden de Amsterdamse aanpak vaker goed dan gemiddeld.

 • Informatie over coronamaatregelen
  Amsterdammers zijn ook gevraagd hoe ze specifiek de informatie van de Gemeente Amsterdam
  over de coronamaatregelen vinden. Een derde vindt de informatie (zeer) goed (32%) en
  ongeveer een even groot gedeelte vindt het niet goed, maar ook niet slecht (35%). Achttien
  procent vindt informatie (zeer) slecht.

 • Ongelijkheid in de stad
  Twee derde van de Amsterdammers denkt dat de ongelijkheid in de stad is toegenomen door
  corona. Vrouwen in Amsterdam denken vaker dat ongelijkheid is toegenomen dan mannen (72%
  tegenover 60%). Veertien procent van de Amsterdammers vindt daarnaast dat de gemeente Amsterdam voldoende doet tegen deze ongelijkheid.

 • Bewonersbijeenkomsten van de gemeente
  Bewonersbijeenkomsten worden zoveel mogelijk online georganiseerd in deze coronatijd. Bijna een derde van de Amsterdammers vindt dat de gemeente daarmee voldoende mogelijkheden geeft (30%). Bijna een kwart van de Amsterdammers vindt de mogelijkheden niet voldoende (22%).

 • Bruggen en kademuren
  De bevraagde Amsterdammers is daarnaast gevraagd in hoeverre ze bekend zijn met het streven
  om de slechte staat van veel bruggen en kademuren aan te pakken. Bijna vier op de vijf
  Amsterdammers is (zeer) bekend met dit streven (79%). Jongeren tot en met 34 jaar zijn hier
  minder vaak bekend mee. In stadsdeel Centrum zijn bewoners vaker dan gemiddeld (zeer) bekend met het streven, namelijk 88%. De grote meerderheid vindt het beleid voor bruggen en kades goed (88%).

 • Trots
  De Amsterdammers is gevraagd: Waar bent u het meest trots op als Amsterdammer? Evenals in de vorige meting gaf een klein deel van de respondenten als antwoord nergens (meer) trots op te zijn (7%) en een iets groter deel gaf aan het niet te weten of gaf geen antwoord op de vraag (10%). Het vaakst werd een antwoord gegeven dat refereert aan ‘een mooie stad'. Dit werd vaker genoemd dan bij eerdere metingen. Daarna werd het vaakst een antwoord gegeven dat refereert aan de ‘vrijheid en tolerantie’ en aan ‘multiculturele en diverse samenleving’.

Meer weten?
Uit het onderzoek 'Wat Amsterdammers bezighoudt' kwamen nog meer interessante bevindingen. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met Fadoua Zaghdoud, directie Communicatie gemeente Amsterdam.

Medewerkers van de gemeente Amsterdam kunnen de rapportages ook vinden op intranet door te zoeken op 'Cockpit corporate communicatie'.