Article

De Waterbestendige Stad

Meerlaagsveiligheidbenadering toegepast op de regio Amsterdam

Hoe kan Amsterdam, gegeven de klimaatverandering en de ruimtelijke ontwikkelingen,
zijn waterbestendigheid behouden en vergroten? Met deze centrale vraag hebben de gemeente Amsterdam, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het ministerie van Milieu en Infrastructuur, de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een pilot uitgevoerd. Hierbij hebben zij samengewerkt met, Rijkswaterstaat Noord-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland, de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en STOWA.

In de pilot is onderzocht wat:
- de huidige waterveiligheidsrisico’s in de regio Amsterdam zijn;
ƒ- mogelijke consequenties zijn van klimaatverandering en van een verhoging van de
normen voor de waterkeringen:
- mogelijke oplossingsrichtingen en keuzes zijn voor het vergroten van de waterveiligheid;
- wat algemeen bruikbare strategieën zijn voor toepassing van meerlaagsveiligheid
in andere stedelijke gebieden.

Partners De Waterbestendige Stad:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat Waterdienst
Gemeente Amsterdam
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Provincie Noord-Holland
Rijkswaterstaat Noord-Holland
STOWA

Uitvoering:
DHV
DE URBANISTEN
Deltares
Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening

Eindredactie:
Rob Koeze, Waternet
Camiel van Drimmelen, Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening
op basis van teksten van DHV, Jan Baltissen en Marijke Ruitenbeek

Kaarten en schetsen:
DE URBANISTEN ism Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening

Image credits

Header image: R&D, J. Huisman

Icon image: www.goodfreephotos.com

Media

Documents