Collection (7)

Ontwikkelbuurten

In samenwerking met de gemeente Amsterdam organiseren we een langjarig actie-onderzoek rondom de Strategische Buurtonwikkeling. De vraag is hoe in deze gebiedsontwikkelingsprocessen burgerparticipatie gestalte krijgt - en hoe planprocessen daadwerkelijk bijdragen aan de structurele versterking van de leefomgeving in Zuidoost, Nieuw-West en Noord.

More information

De komende jaren wordt er volop gebouwd in Amsterdam om aan de exploderende vraag naar betaalbare woningen te voldoen. Deels wordt gebouwd op plekken waar nu nog geen mensen wonen. Met de ontwikkelbuurten verschuift de focus echter ook naar de bouwopgaven in de buurten waar nu al mensen wonen en werken, zoals in Noord, Nieuw West en Zuidoost. Dat zijn vaak ook de buurten waar, wat gebouwen en openbare ruimte betreft, sprake is van enig achterstallig onderhoud en waar de sociale problemen naar verhouding groot zijn.

Juist in deze buurten moeten investeringen in het fysieke domein worden gekoppeld aan aan de lokale maatschappelijke, economische en ecologische opgaven. Dus wat zijn de goede manieren zijn om deze “harde” investeringen te koppelen aan “zachte”? En hoe kan het planproces van de gemeente daadwerkelijk tot de versterking van de leefomgeving leiden, voor alle bewoners? Dit vergt hernieuwde afstemming tussen diverse partijen, zorgvuldige en verbindende participatie en het vinden van synergie tussen sectoren, mensen en oplossingen.  

Onze rol spitst zich toe op:

  • Het volgen en reflecteren op het planvormingsproces en de wijze waarop participatie hierbinnen een producerende rol krijgt;
  • Het verrijken van het deze planprocessen gedurende de uitvoering;
  • En het organiseren van experimenten om de kansen op synergie te verkennen, ontdekken en zichtbaar te maken.

Op deze manier dragen we als maatschappelijke partner aan het structureel versterken van de leefomgeving van deze buurten en haar bewoners.

Image credits

Header image: Ontwikkelbuurten zonder legenda.jpg

Icon image: Ontwikkelbuurten zonder legenda.jpg

Sort on: