Article

Uit de praktijk van Amsterdam West

Werken met vertrouwen

Hoe geven we vorm aan de veranderende rol van de overheid? Hoe gaan we daarbij om met het spanningsveld tussen control en vertrouwen? En wat betekent het concreet voor de praktijk van ons werk, voor de ambtenaren in het veld? Dit soort vragen vormden voor
Stadsdeel West een rode draad in deze bestuursperiode (2010-2014).
We hebben er in West voor gekozen om, op zoek naar antwoorden op deze vragen, nader te onderzoeken ‘wat werkt’ en ‘wat goed gaat’ (wat zijn werkzame ingrediënten?) en daarnaast steeds weer onze praktijk te verbinden met wetenschap, om zo tot nieuwe en onderbouwde
inzichten te komen. Voor de veranderende overheid is ‘wederzijds vertrouwen’ in de interactie met bewoners, ondernemers en andere partners cruciaal. De vraag is hoe je inhoud (‘handen en voeten’) geeft aan dat lastig te vatten begrip. Daarover gaat dit essay.
Er is onderzoek gedaan naar de praktijk van onze medewerkers aan de frontlijn: een buurtcoördinator, een wijkbeheerder, een vergunningverlener en een projectleider.
In het essay zijn concrete (voor)beelden vastgelegd van hun houding en gedrag in hun contacten met bewoners en ondernemers. Deze observaties zijn aangevuld met
een toelichting en onderbouwing uit het werk van dr. Frédérique Six, universitair docent bestuur en organisatie aan de Vrije Universiteit.

Duidelijk wordt hoe de ambtenaren, al dan niet bewust, vertrouwen opbouwen en in stand houden. Zij geven het begrip ‘vertrouwen’ letterlijk inhoud in hun dagelijks
werk. Overigens vraagt dat ook het nodige van de organisatie en het bestuur - die het voor de medewerkers aan de frontlijn mogelijk (moeten) maken om te blijven bouwen aan vertrouwen. Het essay geeft daarmee ook een aanzet voor de doorontwikkeling van de nieuwe
overheid.

Media

Documents