Article

Adviesrapport naar aanleiding van de evaluatie social return

Provincie Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben in 2012 opgedragen om te onderzoeken hoe social return bij aanbestedingen op zorgvuldige wijze geïmplementeerd kan worden.

Na een marktonderzoek in 2013 bij PNH zijn de eerste ervaringen met social return opgedaan met 3 pilotaanbestedingen en zijn er scenario’s geschetst voor de invoering van social return.

Het social return beleid is in 2016 ingevoerd via het Basis scenario , een instapmodel waarbij ingezette activiteiten na verloop van tijd, naar aanleiding van een evaluatie, konden worden bijgesteld naar een Nul scenario (geen social return) of Plus scenario (onder andere het aantal aanbestedingen met social return uitbreiden). Onderdeel van het Basis scenario was dat in eerste instantie social return bij diensten werd toegepast, met ingang van 2017 ook bij werken.

Op basis van de uitvoering van dit Basis scenario is social return in 2019 geëvalueerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Ipso Facto.

De bevindingen van deze evaluatie zijn positief: social return is goed geborgd in de provinciale organisatie en de uitvoering is servicegericht voor opdrachtnemers. Ontwikkelingen bij andere aanbestedende diensten en ervaringen van betrokkenen laten echter zien dat de sociale opbrengst nog verder kan worden vergroot door een aantal aanpassingen te doen in de uitvoering van social return.

In het coalitieakkoord van het College van GS van juni 2019 staat het volgende: “De afgelopen jaren hebben wij fors ingezet op social return bij provinciale aanbestedingen. Wij zetten dit voort en leggen hierbij nadrukkelijk de koppeling met diversiteitsbeleid.”

In dit adviesrapport wordt aan het college van GS het voorstel voor besluitvorming gedaan om social return uit te breiden van het Basis naar het Plus scenario, zodat PNH als opdrachtgever meer sociale en maatschappelijke waarde creëert dan nu het geval is. In hoofdstuk 4 staat het voorstel voor realisatie van het Plus scenario met ingang van januari 2020 zoals dit tot stand is gekomen na de evaluatie. In Bijlage 1 staat het Plus scenario opgenomen zoals dit in 2015 vooraf is geschetst en geprognotiseerd.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het “Adviesrapport naar aanleiding van de evaluatie social return, november 2019”, en de daarbij behorende evaluatie (Bijlage 2 van het Adviesrapport);
2. Het in het adviesrapport geschetste Plus scenario in te voeren per 1 januari 2020;
3. PS periodiek over de voortgang social return te informeren via het format “In één oogopslag”: eerste kwartaal 2020: eerste kwartaal 2021, eerste kwartaal 2022;
4. Eerste kwartaal 2023 de uitvoering van het social return beleid te herijken;
5. PS te informeren via bijgevoegde brief.

Uitgave
Provincie Noord-Holland
Postbus 123 | 2000 MD Haarlem
Tel.: 023 514 31 43 | Fax: 023 514 40 40
www.noord-holland.nl
socialreturn@noord-holland.nl
Eindredactie
Provincie Noord-Holland
Directie Concernzaken | Sector Inkoop

Image credits

Header image: 54857-200902-frederik-hendrikplantsoen_alphons-nieuwenhuis-60373.jpg

Media

Documents