Artikel

Hiphop Position Paper door het LKCA

Benut kansen van hiphop en urban culture voor talentontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken

Urban culture, en hiphopcultuur in het bijzonder, zijn sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw niet meer weg te denken uit het Nederlandse cultuurlandschap. Denk hierbij aan hiphopmuziek, graffiti, diverse dansvormen zoals breakdance en popping, spoken word, rap, dj’ing en beatbox. Recentelijk worden sporten zoals skating, BMX, freerunning, 3x3 basketbal, ook vaak in één adem genoemd met urban culture. Al deze cultuuruitingen hebben een grote reikwijdte onder jongeren, maar óók onder veertigplussers die opgegroeid zijn met hiphop. Toch zien we dit nog onvoldoende terug in de culturele basisinfrastructuur. Ook worden de kansen die urban arts bieden voor andere beleidsterreinen – zoals bijvoorbeeld jongerenbeleid en onderwijs – onvoldoende benut.

In dit position paper pleit de Hiphop Kenniskring* daarom voor structurele verankering van hiphop en urban culture in gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. Leden van de Hiphop Kenniskring constateren dat het idee van veel beleidsmakers dat het ‘misschien wel goed is om iets met urban te doen’ op zich te waarderen valt, maar dat het vaak blijft hangen bij eenmalige incidenten en zonder dat het gebaseerd is op diepgaande kennis over de betekenis van hiphopcultuur. Erkenning en waardering van de cultuur kan op verschillende manieren:
1) Investeer in bruggenbouwers – mensen uit de hiphopscene die samenwerking tussengevestigde instellingen (gemeenten, fondsen, grotere culturele instellingen en welzijnsorganisaties) en meer grassroots organisaties kunnen stimuleren.
2) Benader de jeugd op een positieve manier en ga uit van mogelijkheden in plaats van problemen. Door urban culture een plaats te geven in het jongerenbeleid draag je bij aan het vergroten van veerkracht van jongeren.
3) Door onderwijs te baseren op hiphopwaarden en hiphop disciplines een plek te geven in het onderwijs creëer je binding van leerlingen, doe je een beroep op de competentie van leerlingen en geef je hen meer autonomie.
4) Onderzoek op welke andere manieren urban culture waardevol is voor jouw plaats: er zijn voorbeelden van stadsmarketing, sport, sociale binding in wijken, ondernemerschap… Van belang is daarbij dat je geloofwaardig blijft door in te spelen op het DNA van jouw plaats én de mensen om wie het gaat te laten meebeslissen.

Dit alles levert kansen op voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als kansenongelijkheid, polarisatie en positieve identiteitsontwikkeling.

Bron: De Hiphop Kenniskring via LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst)

*De HipHop Kenniskring, gefaciliteerd door LKCA, is een netwerk bestaande uit professionals uit de
hiphopscene en urban culture en onderzoekswereld werkzaam in heel Nederland. Zij komen een aantal keer per jaar bijeen om kennis te delen, ideeën te agenderen en elkaar te inspireren.

Contact naar aanleiding van dit position paper, bijvoorbeeld om sleutelpersonen in jouwregio te spreken? Neem dan contact op met Claudia Marinelli (claudiamarinelli@lkca.nl).

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Foto via Pxfuel.com

Icon afbeelding: Foto via Pxfuel.com

Media

Documenten