Artikel

Evaluatie Werkambassadeur

In januari 2016 hebben Gedeputeerde Staten de Werkambassadeur aangesteld. De Werkambassadeur levert met zijn werkzaamheden een bijdrage aan de doelen zoals gesteld in het Coalitieakkoord Ruimte voor Groei 2016 – 2019 en de Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt 2016 – 2019, namelijk het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het creëren van de mogelijkheid tot meer banen en leerwerkplekken en het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. De Werkambassadeur is verantwoordelijk voor het aanjagen van initiatieven die bijdragen aan een van deze doelen. Hij signaleert en adresseert kansen en brengt verantwoordelijke partijen in de ontwikkeling en uitvoering van het arbeidsmarktbeleid bij elkaar. Dit kunnen inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in Noord-Holland zijn. Daarnaast adviseert hij GS gevraagd en ongevraagd op relevante onderwerpen, dit geldt voor vraagstukken rondom technisch onderwijs en werkgelegenheid binnen meerdere provinciale portefeuilles. De Werkambassadeur is in eerste instantie aangesteld voor de periode van twee jaar. Voorliggende evaluatie vormt een basis voor de discussie over een eventuele verlengingsperiode.

Werkzaamheden
De Werkambassadeur vertegenwoordigt de provincie op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. Binnen de kaders van de Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt 2016 -2019 heeft hij een grote mate van vrijheid om te bepalen op welke wijze en middels welke activiteiten hij de gestelde doelen bereikt. In overleg met de provincie wordt focus en prioriteit in zijn werkzaamheden aangebracht. Een van de belangrijkste en meest zichtbare werkzaamheden van de Werkambassadeur is het opzetten van nieuwe en verstevigen van bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden.
De Werkambassadeur heeft contact met een groot aantal stakeholders in het werkveld, bestaande uit overheid, onderwijs, de adviesgroep van de TechniekRaad Noord-Holland, samenwerkingsverbanden en bedrijven. Het contact kwam iets vaker tot stand op initiatief van de Werkambassadeur (30%) dan van de andere partij (27%). In elke regio van Noord-Holland heeft hij nieuwe contacten gelegd en ingezet op versteviging van bestaande contacten. Wel zijn de activiteiten van de Werkambassadeur per regio niet evenredig verdeeld. De netwerken vormen over het algemeen een samenwerkingsverband met een campusstructuur waaronder in de meeste gevallen ook een convenant ligt.

Mening van stakeholders
De respondenten geven de Werkambassadeur afgerond een 7 op alle verschillende aspecten van zijn functie: informerende rol, verbindende rol, initiatief nemen, inhoudelijke kennis en resultaatgerichtheid. De belangrijkste toegevoegde waarde bestaat uit:
- Verbinding maken, zowel verbinding tussen partijen in het werkveld, als verbinding tussen provincie en het werkveld, als een bemiddelende rol waar nodig (oliemannetje).
- Beweegt op meerdere niveaus, het op natuurlijke manier op meerdere niveaus tussen en binnen organisaties en politiek bewegen en (nieuwe) contacten maken/onderhouden.
- Horzelfunctie, beschreven als ‘een lastpak die dingen op gang brengt binnen de regio zodat ze worden opgelost’
- Totstandbrenging concrete projecten, aantal concreet aan te wijzen projecten, met name campusvorming en samenwerkingsverbanden, waarbij de Werkambassadeur volgens geïnterviewden een onmisbare rol had bij de totstandkoming.
- Luisteren en maatwerk, echt luisteren en vervolgens maatwerk leveren qua oplossingen,
contacten en ideeën.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:
- De beperkingen van één persoon: De provincie is groot en het werkveld breed, één persoon kan
niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn en moet daarom prioriteren. Ook is één persoon
kwetsbaar: zorg voor goede borging.
- Transparantie & input in agendavorming: De stakeholders zouden graag meer transparantie zien
in totstandkoming en prioritering van de werkagenda en hiervoor zelf ook input leveren.
- Transparantie visie: De stakeholders vragen om meer transparantie in visie en doelstelling van de
Werkambassadeur.
- Meer delen wat geleerd is: Men wil meer op de hoogte gehouden worden door de
Werkambassadeur. De gewenste informatie valt uiteen in algemene informatie, informatie over
(geleerde in) andere regio’s en informatie over relevante bijeenkomsten.
- Meer inhoudelijke focus op ‘banen van de toekomst’: Door voortdurende technologische
ontwikkelingen verdwijnen banen en ontstaan nieuwe soorten banen. Hier op inspelen ziet men
als belangrijke rol voor de Werkambassadeur
- Meer inhoudelijke focus op ‘van werk naar werk’, omscholing en permanente educatie: Om
toekomstige probleme voor te zijn / te beperken wordt meer focus op ‘van werk naar werk’,
omscholing en permanente educatie belangrijk gevonden.
- Meer inhoudelijke focus op ‘Inclusieve arbeidsmarkt’: Er is in het veld weinig tot geen zicht op
’wat de Werkambassadeur gedaan heeft om de mogelijkheid tot een inclusieve arbeidsmarkt te
bevorderen’ terwijl dit wel van belang wordt geacht.
- Meer aanhaken basisschool: Kinderen maken hun opleidingskeuze op de basisschool, hier
kunnen zij bewust gemaakt worden van de mogelijkheden van technisch onderwijs. Stakeholders
geven aan dat de trend lijkt te zijn dat minder vaak gekozen wordt voor technische opleidingen,
terwijl steeds meer technisch personeel wordt gevraagd. Hier ligt een belangrijke rol voor de
Werkambassadeur.

Verlenging van de aanstellingsperiode Tweeëntachtig procent van de respondenten, verdeeld over alle
groepen stakeholders, vindt verlenging van de aanstellingsperiode nodig en belangrijk. De voorkeur gaat
uit naar verlenging door de huidige Werkambassadeur, vanwege continuïteit en persoonlijke
eigenschappen van de huidige Werkambassadeur.

Aanbevelingen voor een eventuele verleningsperiode komen voort uit bovenstaande aandachtspunten
en vallen uiteen in inhoudelijke en algemene aanbevelingen:
- Inhoudelijke aanbevelingen: De stakeholders geven aan dat zij in het werk van de
Werkambassadeur, naast zijn huidige werk, meer focus op de volgende inhoudelijke
onderwerpen belangrijk vinden: Van werk naar werk & omscholing & permanente educatie;
Inclusieve arbeidsmarkt; Banen van de toekomst. Ook wordt meer focus op basisscholen
belangrijk gevonden.
- Algemene aanbevelingen: Deze aanbevelingen zijn organisatorisch van aard en hebben
betrekking op de wens van de stakeholders om input te mogen leveren op de werkagenda van
de Werkambassadeur en meer transparantie over de visie van de Werkambassadeur. Daarnaast
zou het veld graag zien dat de Werkambassadeur zijn ervaringen en opgedane kennis meer deelt
in de regio’s.

 

 

Media

Documenten