Article

Themastudie Ruimte voor grondstoffen

Duurzame gebiedsontwikkeling

Het efficiënt en hoogwaardig hergebruiken van grondstoffen is essentieel in de omschakeling naar een circulaire economie. Daarom gaat Amsterdam onder andere aan de slag met afvalscheiding. De ambities zijn hoog: in 2050 willen we geen restafval meer in de stad hebben  (momenteel is 70% van het huishoudelijk afval nog restafval, dus nog niet gescheiden ). Hoe gaan we deze ambities waarmaken?
In de thematische studie Ruimte voor Grondstoffen is dit onderzocht.

De voornaamste conclusies zijn:

 • Amsterdam werkt nu met ondergrondse containers. Er is in de nieuwe gebieden niet voldoende ruimte in de straat om die te plaatsen, zonder dat dat bomen gaat kosten. Onderzocht worden welk alternatieve inzamelsystemen er zijn die beter passen bij de verdichtende stad.
 • Meer containers in de openbare ruimte conflicteert met de ambities uit de Visie Openbare Ruimte, waarin juist minder plaats is voor afvalcontainers.
 • Op bijvoorbeeld de Zuidas en in  het Hamerkwartier voldoet de conventionele afvalinzamelingsmethode niet (op p. 10 van het rapport staat een volledige lijst).
 • Er zijn alternatieve afvalinzamelingssystemen. Denk aan  het Ondergronds Afval Inzamelings Systeem (OAIS)  of aan inpandige containers.
 • Over het algemeen geldt dat de scenario’s waarbij er minder containers in de openbare ruimte staan, duurder zijn. Ruimtelijke kwaliteit versus kosten efficiëntie is dus een van de afwegingen die moet worden gemaakt. Scenario’s hiervoor worden nu gemaakt voor de verschillende gebieden.
 • Belangrijk is de schaalgrootte van het gebied en het inzamelsysteem. Een gebied moet groot genoeg te zijn om een alternatief afval inzamelingssysteem te kunnen rechtvaardigen.

De voornaamste dilemma’s zijn:

 • Er is niet één oplossing het meest geschikt; de verschillende opties scoren heel verschillend op de afwegingscriteria die bij de keuze voor een afvalinzamelingssysteem aan de orde zijn:
  1. kwaliteit van de openbare ruimte,
  2. kosten
  3. duurzaamheid,
  4. service en gemak, en
  5. te integreren in de eerste vier, met name bij de kosten) risico’s (juridisch en governance).
 • Problematiek rondom afvalinzameling in de bestaande stad bevindt zich niet alleen rondom kosten en ruimtelijke kwaliteit, maar ook rondom dienstverlening (grondstofcontainers zijn vaak ver weg), zwerfvuil rondom de containers, en de rijbewegingen van grote (vervuilende) trucks.

 

Image credits

Header image: bajeskwartier.jpg

Media

Documents