Article

Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2022-2023

Sinds 2004 wordt, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een periodiek monitoronderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken van cultuureducatie in het primair onderwijs. Er zijn metingen uitgevoerd in de schooljaren 2008-2009, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 en 2022-2023. De laatste drie metingen zijn door ResearchNed uitgevoerd. De bevindingen van de laatste meting staan beschreven in voorliggend rapport. Deze monitor is onderdeel van een traject waarin het langlopende cultuureducatiebeleid wordt geëvalueerd,1 ten behoeve van nieuw beleid vanaf 2025.

Het doel van deze monitor is om een compleet en actueel beeld te schetsen van cultuureducatie in het primair onderwijs (po). De monitor onderzoekt de visie op cultuureducatie, de organisatie ervan in de school, de inhoud van cultuureducatie en de opbrengsten ervan. Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een belangrijk onderdeel van het beleid ter verbetering van cultuureducatie in het po en krijgt bijzondere aandacht. Als onderdeel van dit programma gaan scholen in het primair onderwijs immers intensiever aan de slag met cultuureducatie, in samenwerking met het culturele veld. Ook wordt in deze meting gekeken naar de effecten van de COVID-19 pandemie op cultuureducatie. Voor de huidige meting is een kwantitatieve vragenlijst onder schoolleiders uitgezet waarin zij vragen over verschillende thema’s beantwoordden. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met schoolleiders, cultuurcoördinatoren, docenten en ouders van verschillende scholen ter kwalitatieve verdieping op de vragenlijstresultaten.

Deze monitor werd uitgevoerd door onderzoekers van ResearchNed en Gelijkschap in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Auteurs: Tessa Termorshuizen, Eline Luyten, Janneke Lommertzen & Natascha Notten

Bron: Rijksoverheid

Additional info

Media

Documents