Artikel

Knellende mechanismen - eindrapport 2023 (HvU, HvA)

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 19 april 2023

n de kinderopvangtoeslagaffaire is tienduizenden ouders ongekend onrecht aangedaan door
de Rijksoverheid. Dit is aanleiding geweest voor dit onderzoek. Om inwoners goed te kunnen
ondersteunen is het belangrijk dat knellende mechanismen in (de uitvoering van) wet- en
regelgeving en beleid tijdig worden gesignaleerd en dat uitvoerders deze agenderen in het
vertrouwen dat de signalen worden opgevolgd. Met dit onderzoek willen de gemeenten leren
hoe signalering en agendering van knellende mechanismen kan verbeteren.
Uit het onderzoek komen acht overkoepelende constateringen naar voren die inzicht geven
in hoe uitvoerders omgaan met knellende mechanismen en wat de rol van de cultuur van
de gemeente binnen de gemeente daarin is. Uit deze constateringen zijn acht lessen te
trekken die betrekking hebben op wat binnen de uitvoering, en de (management)lagen
daarboven, verbeterd kan worden aan de signalering, agendering en opvolging van knellende
mechanismen.

Locaties: Amsterdam, Almere, Utrecht

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 19 april 2023

Behandelend ambtenaar: Werk, Participatie en Inkomen, Juul Willems,  juul.willems@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

Aanvullende informatie

Media

Documenten