Artikel

Publieksonderzoek 2020: Groen in de stad

Het groen in Amsterdam is voor veel Amsterdammers van grote waarde. Zo blijkt onder meer uit het Grote groenonderzoek uit 2018 dat steeds meer mensen het groen in de openbare ruimte gebruiken. Ook het college van burgemeester en wethouders onderkent het belang van groen in de stad. Het college wil de openbare ruimte in de stad groen en gezond te houden. Dat staat in het Coalitieakkoord 2018. Is er in Amsterdam voldoende, goed en bruikbaar groen? En in hoeverre realiseert het college haar ambities?

Beleid is nog in ontwikkeling
Het is niet goed mogelijk om te beoordelen of in Amsterdam er voldoende, goed en bruikbaar groen is. Hoewel het college veel ambities heeft ten aanzien van groen, is het beleid nog in ontwikkeling en ontbreken daardoor heldere normen. Dat is problematisch, omdat de stad ook moet groeien zonder dat het groen in het geding komt. Zonder goede normen kan bijvoorbeeld niet bewaakt worden of ruimtelijke ontwikkelingen niet te veel ten koste gaan van het groen.

Groen wordt gewaardeerd, maar is het voldoende?
Hoewel Amsterdammers het groen in Amsterdam positief waarderen, zijn er duidelijke signalen dat groen niet altijd de ruimte en aandacht krijgt die nodig wordt geacht door deskundigen en betrokken ambtenaren. Dat geldt in het bijzonder voor groen dat moet bijdragen aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. Duidelijk is ook dat het aanwezige groen sterk verschilt van buurt tot buurt. In Centrum, en meer verrassend, in Oost, lijkt het groen het meest onder druk te staan.

Knelpunten bij realisatie van groene ambities
Tot slot gaven ambtenaren aan dat zij knelpunten ervaren om de groene ambities te realiseren. De beschikbare budgetten, in het bijzonder voor beheer, zouden niet toereikend zijn. Maar ook blijkt het niet vanzelfsprekend dat groen voldoende aandacht krijgt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast verloopt de ambtelijke samenwerking nog wat stroef en ervaart men medebeheer door bewoners als ingewikkeld.

Bron: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: Afbeelding bij Groen in de stad