Artikel

Sociale Innovatie in de Stad

Hedendaagse steden kenmerken zich door sterk tegengestelde ontwikkelingen. Door bevolkingsgroei en welvaartstoename enerzijds en structurele armoede en groeiende segregatie anderzijds.1 Door enthousiaste burgerinitiatieven in bepaalde wijken tot apathie en non-participatie in andere. In deze gefragmenteerde context is een continue zoektocht gaande naar effectieve aanpakken van urgente sociale, economische, ruimtelijke en duurzaamheidsvraagstukken. Veel van de huidige processen om te komen tot economisch sterkere en duurzamere steden, maar ook om sociale cohesie en participatie te bevorderen zijn niet effectief. Veelal is dit terug te voeren op het feit dat te weinig gebruik wordt gemaakt van lokale kennis. Bestaande institutionele patronen domineren en gestructureerd leren blijft achter. Lokale innovatiemilieus waarin burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden nieuwe aanpakken exploreren en testen kunnen bijdragen aan de sociale innovatie die steden hard nodig hebben.

Switzer, A., & Majoor, S. (2017). Sociale innovatie in de stad. In S. Majoor, M. Morel, A. Straathof, F. Suurenbroek, & W. van Winden (Eds.), Laboratorium Amsterdam: werken, leren, reflecteren (pp. 22-30). Bussum: THOTH.

Bron en meer informatie: website HvA

Afbeelding credits

Icon afbeelding: bron: hva

Media

Documenten