Collection (6)

JUST PREPARE

In JUST PREPARE ontwikkelt een consortium van onderzoeksinstellingen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties, methodologische en inhoudelijke kennis in vier gemeenten (Amsterdam Zuidoost, Rotterdam (Bospolder Tussendijken), Nijmegen en Gemert) over de sociale, maatschappelijke en technische aspecten van de energietransitie. Hierin wordt specifiek ingezet op een rechtvaardige en effectieve energietransitie in kansarme wijken. Zo onderzoekt JUST PREPARE hoe een transitie, waar haast achter zit, ook rechtvaardig kan worden en zijn.

JUST PREPARE is gestart in september 2022 en bevindt zich momenteel in de startfase. In het vervolg van het onderzoek zal onder andere gekeken worden naar:
• Het energiegedrag van mensen in hun woning en wijk
• Technische renovatieprocessen in bestaande, slecht geïsoleerde woningen
• Welke sociale processen zich in de buurt voltrekken met betrekking tot relevante actoren
• Welke technische en sociale interventies ontwikkeld kunnen worden om tot een effectievere en rechtvaardigere energietransitie te komen
Energierechtvaardigheid in Amsterdam Zuidoost

More information

JUST PREPARE gaat zich richten op drie dimensies van energierechtvaardigheid: Distributionele, procedurele en erkenningsrechtvaardigheid:
- Distributionele rechtvaardigheid: de eerlijke verdeling van kosten en baten van energieproductie en -gebruik.
- Procedurele rechtvaardigheid: een eerlijke betrokkenheid van alle belanghebbenden bij de besluitvorming. Wordt iedereen wel gehoord en gezien? Wie mag er meebeslissen over de energietransitie?
- Erkenningsrechtvaardigheid: het erkennen en respecteren van de culturele, sociale en economische diversiteit van de samenleving. Wordt er in energiebeleid en -projecten rekening gehouden met de verschillende behoeften, waarden en belangen van diverse groepen mensen? Worden de effecten van de energietransitie op kwetsbare groepen voldoende erkend en gemitigeerd?
Erkenningsrechtvaardigheid gaat over het erkennen en respecteren van de culturele, sociale en
Samenvattend gaat energierechtvaardigheid dus over het waarborgen dat de kosten en baten van energieproductie en -gebruik gelijk verdeeld worden, belanghebbenden op gelijke voet betrokken worden bij de besluitvorming, en rekening wordt gehouden met de verschillende behoeften, waarden en belangen van diverse groepen mensen.

Living Labs
In de vier gemeenten, waaronder Amsterdam Zuidoost, worden ook vier Living Labs opgezet. De functie die het living lab in het Just Prepare project vervult is drieledig:
- Platform en plek voor het uitvoeren en delen van het onderzoek naar een rechtvaardige energietransitie;
- Het faciliteren van co-design processen met partners en lokale belanghebbenden;
- Het (mogelijk maken van) leren van professionals en organisaties.
Binnen JUST PREPARE is het living lab aanvullend aan andere, bestaande samenwerkingsverbanden. Het is belangrijk dat er waarde wordt gezien en ervaren vanuit praktijkpartners en/of bewoners. Zo kiezen we voor een hyperlokale insteek met een diversiteit aan participanten.

Image credits

Icon image: ORLAB4.PNG

Sort on: