Article

Landelijk actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030

Gemeenteraad 16 maart 2023

Studentenhuisvesting is cruciaal voor stad, regio en land, voor kennisinstellingen én voor de student
zelf. Nederland is een kennisland met verschillende kennisregio’s. Voor de verdere ontwikkeling
van de stad en regio zijn studenten, PhD’ers en onderzoekers van groot belang; ze brengen kennis,
inzichten, ondernemerschap en diversiteit naar stad, regio en land. In wisselwerking ontstaan zo
broedplaatsen voor innovatie, kennis, creativiteit en talentontwikkeling.
Een goed woon-, studie-, werk- en leefmilieu voor studenten, PhD’ers, onderzoekers, docenten
en werknemers van kennisinstellingen en bedrijven is een randvoorwaarde voor het binnenhalen
en binden van nationaal en internationaal talent. Voor elke kennisstad en regio geldt dat deze
stedelijke randvoorwaarden integraal van voldoende kwaliteit moeten zijn. Van mobiliteit en
digitalisering, tot huisvesting en voorzieningen, en van toegankelijkheid van onderwijs (mbo,
hbo, wo) tot kansengelijkheid en het voorkomen van tweedeling in de stad. Zeker voor het
binnenhalen en binden van talent, moeten de stedelijke randvoorwaarden passen bij de (inter)
nationale concurrentiepositie die wordt nagestreefd. In een verbonden, inclusieve stad voelen
inwoners, ondernemers en bezoekers zich thuis.

Behandeld in Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 1 februari 2023 en 16 november,  26 oktober en 11 oktober 2022

Behandeld in Gemeenteraad 16 maart 2023

Behandelend ambtenaar: Grond en Ontwikkeling, Anke Hendriks a.hendriks@amsterdam.nl / Marije Raap
m.raap@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

 

Bron:

Het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030 is het resultaat van het Landelijk
Platform Studentenhuisvesting en wordt gesteund door alle deelnemende partijen:

Netwerk Kennissteden Nederland, het ministerie van
BZK/VRO, het ministerie van OCW,
Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen, Landelijke Studentenvakbond, Landelijk

Overleg Studentenhuurders, Kences, Vastgoed Belang, The Class Foundation en Nuffic

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

www.minbzk.nl

Additional info

Media

Documents