Article

Social return on investment in Zaanstad

In Social return on investment onderzoeken we hoe de gemeente Zaanstad social return toepast: hoe heeft de gemeente Zaanstad SROI in de organisatie een plek gegeven en leidt dat tot het benutten van de kansen die social return kunnen bieden? Welke concrete resultaten worden ermee behaald en leidt dat tot het realiseren van de doelen van de gemeente?

SROI-aanpak versterkt
De afgelopen jaren heeft de gemeente Zaanstad stappen gezet om social return on investment (SROI) beter toe te passen. Zo is de SROI-desk opgericht en is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld.

Verdere ontwikkeling nieuwe werkwijze nodig
Tijdens ons onderzoek was deze nieuwe werkwijze nog niet volledig uitgewerkt, vastgelegd en in de praktijk gebracht. Dat geldt met name voor de rol van de contractmanagers.

Weinig zicht op doeltreffendheid
In de SROI-aanpak ontbreken concrete ­doelstel­lingen. Daarom is onduidelijk of de aanpak het gewenste resultaat bereikt. Daarnaast is de registratie onvol­ledig en vaak lastig te interpreteren. Dat komt bijvoorbeeld door de overgang naar een nieuw registratiesysteem en achterstanden in de registratie door de opdrachtnemers. Verder is er nauwelijks informatie beschikbaar over de langetermijneffecten van de SROI-aanpak. Ook is er de afgelopen jaren beperkt gerapporteerd over SROI. De informatievoorziening aan de raad is zelfs verslechterd.

Disbalans werkzaamheden en capaciteit
De ambtelijke organisatie herkent de gesignaleerde knel- en ontwikkelpunten grotendeels. Wij hebben echter de indruk dat deze punten niet voortvarend worden opgepakt. Dit wordt wellicht mede veroorzaakt door een gebrek aan ambtelijke capaciteit.

Zes aanbevelingen
Onze aanbevelingen zijn daarom gericht op een betere sturing op beleids­niveau, het optimaliseren van het uitvoeringsproces en het versterken van de monitoring en verantwoording.

Bron: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Image credits

Header image: Afbeelding bij Social return on investment