Artikel

Segregatiemonitor Primair Onderwijs 2019/2020 - OIS

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 27 januari 2021

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat kinderen van diverse achtergronden elkaar ontmoeten op school. In opdracht van Onderwijs, Jeugd en Zorg brengt Onderzoek, Informatie en Statistiek jaarlijks de segregatiemonitor primair onderwijs uit.In deze monitor wordt de stand van zaken omtrent onderwijssegregatie en de ontwikkeling hierin in het Amsterdamse primair (inclusief speciaal) onderwijs in kaart gebracht. Onderwijssegregatie betreft de ongelijke verdeling van leerlingen over scholen op basis van ongelijkheden in termen van sociaaleconomische, etnische of andere kenmerken. In deze segregatiemonitorwordt ten eerste naar de diversiteit onder leerlingen gekeken wat betreft hun sociaal economische positie (gemeten door het ouderlijk opleidingsniveau en de sociaaleconomische score) en migratieachtergrond. Daarnaast wordt gekeken naar de mate van segregatieop scholenop basis van het opleidingsniveau van de ouders. Ook wordt antwoord gegeven op twee verdiepende vragen. Ten eerste wordt gekeken naar de samenhang tussen schoolgrootte en segregatie. Gaan leerlingen op kleine scholen over het algemeen meer gesegregeerd naar school dan op grote scholen? En er wordt dieper ingegaan op de relatie tussen onderwijssegregatie en woonsegregatie. In welke mate wordt de segregatie op Amsterdamse scholen veroorzaakt door segregatie tussen woongebieden en door verschillende keuzes van leerlingen binnen het woongebied?

Behandeld in commissie Werk, Inkomen en Onderwijs  27 januari 2021, 6 januari 2021

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Behandelend ambtenaar: OJZD/Onderwijs, Maggie Wissink ook Geerdink, m.wissinkookgeerdink@amsterdam.nl

 

 

In opdracht van: Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ

Frederique van Spijker (OIS) Lotje Cohen (OIS) Soufyan Ahamiane (OIS) Willem Boterman (UvA)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Onderzoek-naar-Excellente-scholen.jpg

Media

Documenten