Artikel

Duiding van problematisch jeugdgroepgedrag

Een theoretische verkenning en een praktische handreiking voor het veld

Het onderzoek kent een probleemstelling met twee elementen. Daarbinnen kunnen meerdere onderzoeksvragen worden onderscheiden.

De probleemstelling en de daarbij behorende vragen luiden als volgt:

  1. Op welke manier kunnen lokale partners (gemeente, OM en politie) uniforme duiding geven aan:
    • het (niveau van) problematisch groepsgedrag (overlast, criminaliteit);
    • de relatie met de omgeving (impact op de wijk, relatie met andere problematiek);
    • het gedrag van de jongeren binnen de groep (groepsdynamiek, risico’s voor afglijden en recidive).
  2. Op welke manier kan de duiding bijdragen aan de afstemming tussen de ketenpartners over de taken en verantwoordelijkheden bij de aanpak van een groep en de individuen in de groep?

 

Auteur(s): Ham, T. van, Ferwerda, H.

Organisatie(s): Bureau Beke, WODC

Jaar van uitgave: 2017

 

Bron: website WODC

Media

Documenten