Artikel

Monitor Brede Welvaart Metropoolregio Amsterdam

Eerste Monitor, 2018

Voor het meten van welvaart worden vaak het Bruto Binnenlands Product (BBP) of arbeidsmarktindicatoren gebruikt. Dergelijke indicatoren geven een goed beeld van het economische perspectief van een land of regio, maar maatschappelijke vooruitgang bestaat nadrukkelijk ook uit niet-economische aspecten. Op zowel nationaal als internationaal niveau wordt er daarom sinds enkele jaren gewerkt aan welvaartsmetingen die naast de economische kant ook de sociale en ecologische dimensies van welvaart belichten. OIS heeft voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een online dashboard ontwikkeld waarmee de ontwikkelingen op het gebied van (brede) welvaart inzichtelijk worden gemaakt.

Dinsdag 26 juni zal het dashboard worden toegelicht op een conferentie bij de UvA over Sustainable Development Goals op het Roeterseiland te Amsterdam (11.00-12.30 uur).

Interactief dashboard

Het dashboard Brede Welvaart in de Metropoolregio Amsterdam maakt het mogelijk om het brede welvaartsniveau in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te bekijken aan de hand van verschillende thema’s. Zo wordt met de brede welvaart gekeken naar de ontwikkelingen op het gebied van materiele welvaart en welzijn, arbeid, gezondheid, mobiliteit, wonen, samenleving, veiligheid, milieu en circulaire economie, natuurlijk kapitaal en menselijk kapitaal.

 

Verdeling welvaart over de regio

In het dashboard kan per gemeente worden bekeken hoe de gemeente scoort op de verschillende welvaartsindicatoren. Dit wordt zowel aan de hand van kaarten als door middel van een ranking weergegeven. Voor Amsterdam geldt bijvoorbeeld:

  • Economisch gaat het goed: de werkgelegenheid is de laatste vier jaar noemenswaardig toegenomen, terwijl de werkloosheid daalde en het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen steeg.
  • Daar staat tegenover dat de inkomensongelijkheid de laatste jaren is toegenomen. Economische welvaart wordt dus niet gelijk verdeeld over alle Amsterdammers. Ook worden in Amsterdam de woonlasten relatief vaak als zwaar ervaren.
  • Ook bij veiligheid is er sprake van een positieve trend: het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt is gedaald terwijl ook minder mensen slachtoffer van een misdrijf werden.
  • Op het gebied van duurzaamheid en milieu valt op dat de hoeveelheid afval per inwoner afneemt en het scheidingspercentage stijgt. Daarnaast neemt de blootstelling aan fijnstof af, hoewel deze in Amsterdam nog altijd boven het regionaal gemiddelde ligt.

 

Verdeling welvaart over groepen

Voor een select aantal indicatoren is op MRA-niveau gekeken hoe de welvaart verdeeld is over deze groepen. Daarbij is gekeken of verschillende leeftijds-, geslachts- en herkomstgroepen significant anders van elkaar scoren. Een van de uitkomsten is dat hoogopgeleiden, 35-44 jarigen en inwoners met een Nederlandse achtergrond een hogere brede welvaart hebben dan andere groepen.

 

Link naar dashboard

 

https://www.ois.amsterdam.nl/visualisatie/Brede_welvaart_MRA.html

Afbeelding credits

Icon afbeelding: beeld uit monitor brede welvaart OIS