Artikel

Social Return als investering in maatschappelijke initiatieven

Door Giancarlo Carboni (Manager Bureau Social Return Amsterdam)

Een aantal buurten in Amsterdam kent hardnekkige en samenhangende problemen. De komende jaren werkt Amsterdam in Zuidoost, Nieuw-West en Noord (de 'drie buurten') aan verbetering van de kwaliteit van het bestaan van de inwoners. De langjarige aanpak is vertaald in het Masterplan Zuidoost, Nationaal Programma Samen Nieuw West en Aanpak Noord.

Social return als investering in maatschappelijke initatieven (Bureau Social Return)

Social return

Bij grote aanbestedingen vraagt de gemeente Amsterdam aan haar opdrachtnemers een sociale tegenprestatie naast uitvoering van de opdracht: social return. Dit kan gaan over arbeidsparticipatie en/of scholing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (‘arbeidsparticipatie’) of sociaal inkopen bij een van de erkende Amsterdamse sociale firma’s.

Alternatieve invulling social return

Steeds vaker komt het voor dat opdrachtnemers ervoor kiezen om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijk initiatief in een van de drie bovengenoemde buurten. Het kan daarbij gaan over het bevorderen van arbeidsparticipatie en scholing, maar ook armoedebestrijding, inclusie, schuldhulpverlening en gezondheid zijn relevante thema’s. Voorwaarde is dat de (SR) investering die wordt gedaan door opdrachtgevers (tijd, kennis en expertise, geld) ook daadwerkelijk ‘landt’ in een van de 'drie buurten' en waarde toevoegt voor mensen in die buurten. Hier enkele voorbeelden https://lnkd.in/eafitXuX

Indienen projectplan maatschappelijk initiatief

Indien OPDRACHTNEMERS willen investeren in een maatschappelijk initiatief vraagt Bureau Social Return Amsterdam om een vooraf (!) te beoordelen, beknopt projectplan waarin minimaal SMART wordt beschreven:

  • Wat het doel en doelgroep zijn van het maatschappelijk initiatief waaraan een bijdrage wordt geleverd of (zelf) wordt georganiseerd in een van de 3 buurten;
  • Op welke manier is het initiatief ‘verankerd’ in een van de buurten, wie zijn er bij betrokken van uit de buurt of gemeente;
  • Wat het doel en/of toegevoegde waarde van de programmering of te ondersteunen activiteit is ten behoeve van de doelgroep;
  • Welke investeringen in tijd, geld of middelen hierbij vanuit opdrachtnemers gemoeid zijn;
  • Wat het beoogde/verwachte resultaat van de programmering of te ondersteunen activiteit;
  • Wat opdrachtnemer als social return (uitgedrukt in geldwaarde) wenst te declareren.

Bureau Social Return heeft voor een op te stellen projectplan een format en kan helpen. Zijn bij een project meerdere partijen betrokken of gaat het om een langdurige investering in samenwerking (PPS) dan wordt de hele businesscase beschreven en worden de onderlinge verhoudingen vastgelegd in een (partner)overeenkomst. Ook een format.

MEER WETEN OF MEEDOEN?

Opdrachtnemer van Amsterdam en meer weten over de mogelijkheden om een maatschappelijk initiatief te ondersteunen in Amsterdam? Neem dan contact op met Bureau Social Return Amsterdam via social.return@amsterdam.nl

Aanvullende informatie