Article

Onderzoek Wonen in Amsterdam 2021

Leefbaarheid

Sinds 2001 worden in het tweejaarlijkse onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ (WiA) leefbaarheidsvragen opgenomen. Afgeleid van de Lemon-leefbaarheidsmonitor wordt leefbaarheid in Amsterdam beschouwd als een combinatie van schoon, heel, veilig en prettig samenleven.

In deze factsheet wordt eerst kort ingegaan op de buurttevredenheid per stadsdeel en de buurttevredenheid in de 22 gebieden van het gebiedsgericht werken. Er wordt vervolgens voor een aantal indicatoren ingezoomd op het schaalniveau van de ‘WiA-wijken‘, zoals door Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) gedefinieerd, of combinaties of splitsingen daarvan. Tot slot wordt nader ingegaan op drie ontwikkelingen die uit de huidige WiA cijfers naar voren komen.

Auteurs: Joost Bos & Kees Dignum

Image credits

Header image: Amsterdamse Federatie Woningcorporaties AFWC

Media

Documents