Article

Jeugdwerkloosheid in 2020 gestegen naar 9,9%

De coronacrisis heeft de Amsterdamse economie in 2020 hard geraakt. Op de arbeidsmarkt werden de gevolgen hiervan door jongeren het meest gevoeld. De werkloosheid onder jongeren (15-26 jarigen) steeg van alle leeftijdsgroepen het hardst: van 6,5% in 2019 naar 9,9% in 2020. Deze jongeren werkten niet en zochten wel actief naar werk maar konden geen werk vinden. Voor de hele Amsterdamse beroepsbevolking steeg de werkloosheid van 4,2% naar 5,3%.

Net als de afgelopen jaren zijn lager opgeleide jongeren vaker werkloos (14%) dan middelbaar (12%) en hoger opgeleide jongeren (5%). Maar terwijl de afgelopen jaren vooral lager opgeleide jongeren moeilijk aan het werk kwamen, steeg de werkloosheid in 2020 harder onder middelbaar opgeleiden (van 7% naar 12%). Hierdoor werd het verschil tussen deze groepen kleiner. Veel lager en middelbaar opgeleide jongeren zijn nog schoolgaand en hebben daarnaast een bijbaan, bijvoorbeeld in de horeca of detailhandel. Juist deze kleinere banen in door de coronamaatregelen getroffen sectoren gingen in 2020 vaak verloren.

Werkgelegenheid daalde vooral in voorjaar 2020

In februari 2020 waren er nog 73.500 werkende jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar. Het gaat om 61% van alle Amsterdamse jongeren in deze leeftijdsgroep. Tussen februari en juni 2020 ging de stad voor het eerst in lockdown en veel bedrijven moesten hun deuren sluiten. Als gevolg nam het aantal werkende jongeren af tot 68.000 (-7%). Tussen juli en september groeide de werkgelegenheid weer licht,  om tussen september en december weer te dalen. Uiteindelijk waren er in december 5% minder jongeren aan het werk dan in februari. Het verlies aan werk is het grootst in de horeca. Vooral het aantal werkende jongeren met een baan tot 20 uur per week is gedaald. Als gevolg van de afgenomen werkgelegenheid nam het aantal jongeren met een werkloosheids- en bijstandsuitkering toe. Door het jaar heen volgt de instroom van jongeren in een uitkering de trend van het verlies aan werkgelegenheid.

Aantal 18-26 jarigen werkend in loondienst naar sector 2020.jpg

Meer jongeren niet actief in werk of opleiding

Naast de oplopende werkloosheid nam ook nam het aantal jongeren dat niet naar school gaat maar ook niet actief is op de arbeidsmarkt toe, van 4,2% in 2019 naar 6,2% in 2020. In stadsdeel Noord is deze groep relatief gezien het grootst. Daar is ongeveer 10% van de jongeren niet actief. In Nieuw-West en Centrum gaat het om 7%. Er zijn verschillende redenen waarom deze jongeren niet actief zijn. Een deel is om verschillende redenen niet direct beschikbaar voor werk, een deel is arbeidsongeschikt en weer een ander deel kiest ervoor om niet te werken. Tijdens een economische crisis komt hierbij dat sommige jongeren niet op zoek gaan naar werk omdat zij hier weinig resultaat van verwachten.

Dat het inderdaad moeilijker is om werk te vinden blijkt uit de situatie van afstudeerders in 2020. Jongeren die in studiejaar 2019-2020 afstudeerden vonden minder snel werk dan de drie voorgaande cohorten. MBO, HO-bachelor en HO-master afstudeerders hadden drie maanden na afstuderen minder vaak een baan dan jongeren die in de jaren daarvoor zijn afgestudeerd.

2021

Landelijke cijfers over kwartaal 1 van 2021 laten zien dat de jeugdwerkloosheid gelijk bleef ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020, maar wel toenam onder lager opgeleide jongeren. De volgende Monitor Jeugdwerkloosheid verschijnt in het najaar en zal ingaan op de perspectieven van Amsterdamse jongeren in 2021.

lees verder

Image credits

Icon image: 52169.jpg