Article

Kamerbrief over voortgang en tussenevaluatie

Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024

Tussentijdse rapportage van ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland’ en hoe de overheid de komende jaren verder werkt aan het behalen van de doelen. De doelen zijn een verder werken aan een zo groot mogelijk bereik, inzicht in de behaalde doelen, een kwalitatief hoogwaardig aanbod en nieuwe impulsen voor werkgevers en betere verbinding met de regionale arbeidsmarkt.
De brief bevat al een doorkijk naar de fase na afloop van het programma ‘Tel mee met Taal’. De tussenevaluatie laat zien dat de aanpak van basisvaardigheden voor volwassenen een aanpak is en blijft van de lange adem. Het is te vroeg om de regie voor de aanpak van basisvaardigheden voor deze groep volledig bij gemeenten te leggen. Daarom is besloten om de financiering via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (de WEB-middelen) voor de centrumgemeenten na 2024 te handhaven, in plaats van overheveling van deze middelen naar het Gemeentefonds. In deze brief wordt het proces beschreven hoe de rol van gemeenten in de aanpak van basisvaardigheden er na 2024 verder uit kan zien.
De brief gaat ook uit van een landelijk dekkende en structurele aanpak en richt zicht op een toegankelijk aanbod, professionalisering van docenten en aandacht en voldoende middelen voor uitvoering en coördinatie bij gemeenten.

Middelbaar Beroeps
Onderwijs
Rijnstraat 50
Den H aag
P ostbus 16375
2 5 00 BJ Den H aag
www.rijks overheid.nl

Referentie: 3 9 165585

Image credits

Header image: Onderwijs als investering - Onderwijsraad

Media

Documents