Artikel

Werkzaamheden in De Bretten

In De Bretten is Landschap Noord-Holland bezig met werkzaamheden. Hieronder leest u welke dit zijn.

Werkzaamheden in De Bretten.

Via deze mail willen wij u op de hoogte stellen van onderhoudswerkzaamheden in De Bretten. Landschap Noord-Holland is als beheerder van het natuurgebied De Bretten sinds de herfst 2020 bezig met het onderhoud.

Het betreft de volgende onderhoudswerkzaamheden:

1. Het handhaven van het watersysteem.
In de waterlopen die fors waren dichtgegroeid, is riet en oeverbeplanting verwijderd. Hierdoor werken de waterlopen weer zoals ze zouden moeten, waardoor niet alleen verdroging wordt tegengegaan, maar ook vernatting.

2. Snoeien van struweel voor doorzicht.
Langs de bermen van fietspaden, voetpaden en op de interne dijken, is de begroeiing weggehaald of gesnoeid om zon en doorzicht te krijgen. Door bezonning wordt een betere ontwikkeling verwacht en door de komst van de vele zonminnende soorten ook meer biodiversiteit bereikt. Struinpaden langs het water doen ook mee in zon en doorzicht door extra snoei. Overige struinpaden worden iets beter begaanbaar door snoei van laag overhangende beplanting. De extra snoei op sommige locaties geeft doorzicht op de waterrijke delen van De Bretten (de natte bossen langs het Brettenpad). Juist de afwisseling tussen open en dicht struweel zorgt voor variatie, wat de beleving bevordert.

3. Vrijgekomen hout circulair hergebruiken.
Het vrijgekomen hout wat nu nog in de bermen ligt wordt versnippert en op de struinpaden gedeponeerd. Dit maakt het makkelijker om te struinen en het is een mooie manier van hergebruik binnen het gebied. Overigens blijft een groot deel van de omgevallen bomen liggen om insecten, mossen en schimmels te laten gedijen en schuil- en nestelplekken te bieden voor vogels en zoogdieren.

Uiteraard wordt er bij de werkzaamheden rekening gehouden met de natuurwaarden.
Vóór het aankomend broedseizoen zal het onderhoud afgerond zijn.

Het bovengenoemde onderhoud van Landschap Noord-Holland sluit goed op de projecten: Ruimte voor water, meer zichtlijnen creëren en groenstructuren uit het ontwikkelboek.

Heeft u vragen? Mail dan naar DeBretten@amsterdam.nl

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Bomen in De Bretten