Artikel

Uitvoeringsplan bosbeheer AWD 2017-2018

Commissie Financien 14 december 2017

In 2016 is door Bosgroepen Midden Nederland in opdracht van Waternet een bosvisie opgesteld voor de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Deze is begin 2017 definitief vastgesteld als Bosbeheervisie AWD 2016-2027 en te vinden op www.waternet.nl/AWD. In de visie staat de natuurdoelstelling voorop: we werken aan het vergroten van de natuurwaarden. Dit uitvoeringsplan is een concrete uitwerking van de visie. Het bos in de AWD is opgedeeld in zes vakken/ werkblokken om te komen tot een werkcyclus van 6 jaar. In dit plan beschrijven we de uitvoering van het bosbeheer in twee van deze werkblokken in het noordoostelijk deel van de AWD. Het bosbeheer is gericht op het versterken en het op langere termijn in stand houden van de natuurwaarden. De boshabitats zijn aangewezen als binnen Europees verband beschermde Natura 2000 habitattypen en dat vormt bij het beheer de leidraad.

Behandeld in Commissie Financien 14 december 2017

Behandelend ambtenaar: Waternet, Maaike Veer, maaike.veer@waternet.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: AWD

Media

Documenten