Artikel

Universiteitskwartier

Experimenteren op het Binnengasthuisterrein

De komende jaren ontwikkelt de UvA het Universiteitskwartier op en rond het Binnengasthuisterrein. Het biedt ruimte voor onderwijs en onderzoek van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Universiteitsbibliotheek. Ook andere UvA gerelateerde voorzieningen krijgen een prominente plek, zoals een congreszaal, musea, theater en de bestuurszetel. Voor veel mensen nu nog een sereen stukje midden in de drukte van de stad, maar met de komst van duizenden extra studenten in de nabije toekomst zal dat heel anders worden.

Duurzaam en inclusief                                                                                 

Met de komst van de universiteitsbibliotheek naar het Binnengasthuisterrein en de verhuizing van bepaalde universitaire afdelingen naar het Universiteitskwartier, start de transformatie van dit gebied. Naast de fysieke opgave, kijken de partijen in het gebied ook naar de sociale, economische en duurzame uitdagingen in dit historische gebied. De UvA wil deze opgave graag in samenspraak met de gebruikers en de buurt, bewoners, ondernemers en stadsdeel Centrum oppakken om zo te komen tot een duurzaam, inclusief Universiteitskwartier. Dit is geen makkelijke opgave, gezien de vele lokale partijen en belangen en de huidige verhoudingen.

Experimenteren


De afdeling Huisvestingsontwikkeling (HO) van de UvA wil graag dat het Universiteitskwartier binnen de gemeentelijke organisatie een pilotstatus krijgt om te experimenteren, bijvoorbeeld rondom de spanning tussen verduurzaming van monumenten en behoud van deze zelfde monumentale waarden. Maar ook – en vooral – is het de bedoeling experimenten te traceren en aanbevelingen te doen hoe deze experimenten kunnen bijdragen aan het verbeelden van de maatschappelijke waarde van het Universiteitskwartier en de rol van de UvA daarin. Doel is om bij de transformatie van het gebied de kloof tussen stad en UvA te dichten en de verbinding UvA en stad te intensiveren.

Studentenprojecten


Door de ervaringen die Urban Management over de jaren heeft opgedaan met het organiseren van fieldlabs, heeft HO ons gevraagd om mee te denken over de organisatie en inrichting van een pilotgebied. In de periode januari 2019 tot en met september 2019 wordt middels deskresearch en interviews in kaart gebracht hoe het huidige beleid en programma van de gemeente Amsterdam kansen biedt voor een pilotstatus van het Universiteitskwartier. Ook worden lessen getrokken uit andere pilotgebieden in vergelijkbare projecten. Daarnaast wordt ten aanzien van vier belangrijke opgaven in het gebied – duurzaamheid, mobiliteit, logistiek en beheer – expertise benut van diverse lectoraten van de HvA. Rondom enkele van deze opgaven worden studentenprojecten georganiseerd die een eerste aanzet zijn voor de ontwikkeling van een pilot. 

 

Contact

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: hva.nl