Artikel

Urban Strategy Tool

De gemeente Amsterdam is in 2017 een samenwerkingsverband aangegaan met TNO om een tool (De Urban Strategy Tool) te ontwikkelen waarmee effecten in kaart gebracht kunnen worden van maatregelen die worden genomen in de stad op gebied van mobiliteit.

Het doel van de samenwerking is het ontwikkelen van een datagedreven leercyclus ten behoeve van de continue verbetering van de bereikbaarheid, luchtkwaliteit in integrale samenhang met verbetering van de leefomgeving en aantrekkelijkheid van de stedelijke omgeving. Binnen de Urban Strategy Tool wordt kennis ontwikkeld omtrent verkeersemissies en de verbetering van luchtkwaliteit in Amsterdam. In Urban Strategy is in 2018 een module ontwikkeld die het mogelijk maakt om de implicaties van een aantal generieke luchtkwaliteits- en CO2 maatregelen snel in kaart te kunnen brengen. In deze module kunnen varianten van een aantal generieke maatregelen worden vergeleken op luchtkwaliteitsverbetering en impact op de weggebruiker (in termen van geweerde kilometers).
Aan de hand van deze tool worden in 2019 de volgende onderzoeken uitgevoerd voor wat betreft het nemen van maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren in de stad:
1) Effectberekening Urban Strategie Tool. (Programma Luchtkwaliteit: De berekeningen betreffen de Milieuzones en Autoluw)
2) TNO kentekenonderzoek 2018 (Programma Luchtkwaliteit: basis voor maatregelpakket en actieplan met actuele cijfers)

Alle rechten voorbehouden