Artikel

Amsterdam Structuurvisie 2040

Economisch sterk en duurzaam

De gemeente Amsterdam bouwt, samen met andere gemeenten in de regio en partijen uit de markt en het bedrijfsleven, aan een economisch sterke en duurzame metropool met een uitstekend (regionaal) openbaar vervoersnetwerk en een aantrekkelijke, kwalitatieve openbare ruimte.

Amsterdam groeit

Het is prettig wonen, werken, studeren en verblijven in Amsterdam. Maar de stad groeit in rap tempo: jaarlijks met zo’n 11.000 inwoners en 5000 woningen. Er komen veel banen bij en ook het bezoek aan Amsterdam neemt snel toe. Aan dit succes kleven ook nadelen: woningen worden onbetaalbaar voor een steeds grotere groep Amsterdammers- vooral binnen de Ringweg-A10 en langs het IJ. Daardoor verandert het leefklimaat in Amsterdam. Het wordt snel drukker in de stad: op straat, in de parken, op de fietspaden.

Hoe ziet de stad en haar omgeving eruit in 2040?

De gemeente Amsterdam wil een gemengde en ongedeelde stad, waar wonen bereikbaar en betaalbaar is. Ongeacht inkomen,  gezinssamenstelling, leeftijd en achtergrond.  Dus óók voor lage en middeninkomens.

Amsterdam maakt ruimte voor de groei, niet door links en rechts zomaar uit te breiden in het omringende landschap , maar door inventief te verdichten en bestaand bebouwd gebied om te vormen. Dit beleid wordt omschreven in de Structuurvisie Amsterdam 2040. En omvat onder meer de volgende keuzes en aandachtspunten:

Tot 2040: 70.000 woningen erbij

Er komen tot 2040 70.000 woningen bij, met de bijbehorende (maatschappelijke) voorzieningen. Nieuwe woningen worden niet alleen gerealiseerd in nieuwbouwprojecten, maar ook op bestaande bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Deze veranderen in aantrekkelijke woon- en werkgebieden, met volop ruimte voor kansrijke, kennisintensieve economische bedrijvigheid.

Koers 2025

Met het programma Koers 2025 is de woningbouwambitie uit de structuurvisie in de versnelling gezet. Al in 2025 moeten 50.000 woningen zijn gerealiseerd. Dit komt neer op  jaarlijks minimaal 5.000 woningen. Daarnaast wordt er gestudeerd op aanvullende verdichtingsmogelijkheden, vooral  buiten de Ringweg-A10: In de Westelijke Tuinsteden, in Zuidoost, in Noord en in Buitenveldert.

De structuurvisie en Koers 2025 geven ook aan waar de ontwikkelingen met name zullen plaatsvinden: aan de randen van het vooroorlogse Amsterdam (de ‘Ringzone’) en langs de oevers van het IJ, naar het IJmeer en richting Zaanstad.

Regionaal openbaar vervoer

Goed op elkaar aansluitend openbaar vervoer is van groot belang voor de groei van de stad en voor de ontwikkeling van de metropoolregio. Er komt daarom een uitbreiding van het openbaar vervoersnetwerk van trein, bus, tram en metro. Met verbindingen binnen en buiten de stad. Opties in de structuurvisie zijn onder meer: de Westtangent (HOV-bus tussen Westpoort en Schiphol), de Oostwestlijn van de metro en het ‘sluiten’ van het laatste stukje van de kleine metroring (tussen halte Isolatorweg en het Centraal station . Op veel meer plaatsen dan nu zal een naadloze overstap tussen auto en OV mogelijk gemaakt worden. Voorts wordt het netwerk van veerverbindingen over het IJ uitgebreid en geïntensiveerd.

Herinrichting van straten, pleinen, parken en kades

De Visie Openbare Ruimte is een eerste stap in de ambitie om meer regie te voeren op ontwikkeling, inrichting, beheer en daarmee op het gebruik van de openbare ruimte op het schaalniveau van de hele stad. De Amsterdamse openbare ruimte is dé plek waar het stedelijk leven plaatsvindt en bloeit. Door de verdichting van de stad zal de druk op de openbare ruimte toenemen. Dat vraagt speciale aandacht voor de inrichting en het gebruik van straten, pleinen, parken en kades. Ook komt er meer ruimte en veiligheid voor voetgangers en fietsers binnen grote delen van de ring. Denk aan een ongestoorde fietsroute langs de IJoevers.

Stadsstraten

Stadsstraten vormen een bijzondere categorie openbare ruimten. Hier vallen doorgaande verkeersfuncties samen met publiek trekkende functies. Het Onderzoeksrapport Stadsstraten beschrijft de wat stadsstraten kenmerkt, hoe zij functioneren en waar zij te vinden zijn in Amsterdam. Het doel van het onderzoeksrapport is om stadsstraten te benoemen  waarin het eerst geïnvesteerd moet worden.

Investeren in groen en water

Een absolute voorwaarde voor de toekomstbestendigheid van Amsterdam is een aangenaam leefmilieu. Groen verhoogt de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Het vervult een steeds belangrijkere rol voor het welzijn van de bewoners en voor bedrijven om zich hier te vestigen. Groen en water worden daarom nog aantrekkelijker gemaakt. Bijvoorbeeld door een aantal parken, zoals het Rembrandtpark, op te knappen en beter af te stemmen op de veranderende behoeften van de gebruikers.

De gemeente investeert ook in het klimaatbestendig maken van de stad. Onder meer door de aanleg van groene daken voor een betere opvang van het regenwater. En de bouw van klimaatbestendige nieuwe wijken aan de IJoevers.

Duurzamere energie

De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. De lucht, de bodem en het water moeten schoner. En de stad groener, stiller en energiezuiniger. In 2020 moet er per inwoner 20% minder energie verbruikt-, en 20% meer duurzame energie opgewekt worden. Amsterdam kiest ervoor een groot gedeelte zelf op te wekken: via zonne-energie op daken, het aanleggen van een sluitend warmtenet om met restwarmte te kunnen verwarmen en het plaatsen van extra windturbines in de Amsterdamse haven. Daarnaast zal Amsterdam investeren in duurzame energieopwekking in de regio. Zoals het windturbinepark in de Noordzee.

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De stad is groter geworden dan haar grenzen. In het ‘Ontwikkelingsbeeld 2040 voor Metropoolregio Amsterdam’ (uit 2007) wordt omschreven welke uitdagingen er zijn op regionale schaal.  Via de MRA-Agenda wordt er voor gezorgd dat er daadwerkelijk acties worden uitgevoerd die het ontwikkelingsbeeld waarmaken. Dit betekent: bestuurlijk eigenaarschap, vinger aan de pols bij de voortgang en zo nodig bijstellen van de acties.

In de Metropoolregio is Amsterdam de centrale stad. Dat wil niet zeggen: de enige stad.  Integendeel. Alle partijen in de regio hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken. Elke stad draagt haar steentje bij aan het prettig wonen, werken en recreëren in de metropoolregio. Vanuit dit perspectief kijkt de gemeente naar de stad: altijd in samenhang met de omgeving en zoekend naar oplossingen. Binnen- en buiten de stad.  Alleen op deze wijze kan  Amsterdam zich verder ontwikkelen als internationaal concurrerende, duurzame metropool.

 

Bron: website Amsterdam

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Amsterdamse bos - gemeente amsterdam

Media

Documenten