Collectie (5)

Openbare Orde en Veiligheid

Gemeente Amsterdam

De directie Openbare Orde en Veiligheid bestaat uit vier domeinen: Toezicht, Handhaving en Beheer, Bestuurlijke aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Crisis- en Incidentbeheersing, Integrale persoonsgerichte aanpak.

Meer informatie

De belangrijkste taken van Openbare Orde en Veiligheid zijn:

  • signalering, coördinatie en advisering op strategisch niveau
  • periodiek (afstemmings-)overleg door accounthouders met partners zoals bestuurscommissies/stadsdelen, clusters en afdeling, sub-driehoeken en de veiligheidsregio, om de brugfunctie te versterken tussen politie en openbaar ministerie enerzijds, en anderzijds afstemming met de totale gemeente op operationeel niveau
  • regie op het opzetten/beheren van het Amsterdamse Veiligheidsplan en het Regionale Veiligheidsplan
  • opzet en regie op inhoudelijke programma’s rond (zware) criminaliteit, gebiedsgerichte en persoonsgebonden onderwerpen
  • ontwikkelen en beheren van inhoudelijk programma rond crisisbeheersing regionaal en voor Amsterdam
  • het laten uitvoeren van onderzoek, informatie verzamelen, analyseren en adviseren over de ontwikkeling van beleid op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid
  • regievoering tijdens crises en grote evenementen
  • leidinggevend en operationeel piket: front office voor incidenten 24 uur per dag, 365 dagen per jaar
  • functionele aansturing Integraal Persoonsgerichte Aanpak binnen het Actie Centrum Veiligheid en Zorg; een samenwerkingsverband tussen Politie, OM, jeugdzorg, WPI, zorginstellingen, GGD, stadsdelen, regiogemeenten

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Straatroof - Sander Foederer - fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: