Artikel

Kwetsbaarheid over de levensloop

Een verkennend onderzoek in opdracht van het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI)

De focus van dit onderzoek ligt op de fase van de levensloop waarin de arbeidsmarkt een belangrijk element is. We richten ons daarom op personen in de leeftijd van 15 jaar en ouder (tot overlijden). Het verkennende onderzoek gaat in op de volgend vragen:

1. Wat is er (nationaal en internationaal gezien) al aan onderzoek gedaan naar de verschillende vormen van kwetsbaarheid vanuit een longitudinaal/loopbaan-perspectief en wat komt hieruit?
2. Wat zijn de belangrijkste lacunes in de beschikbare kennis?
3. Welke kennisbehoefte is er bij beleidsmakers en uitvoerende professionals op dit gebied om effectief beleid te kunnen ontwikkelen c.q. uit te voeren?
4. Wat zou naar hun oordeel een nieuw onderzoek aan bruikbare informatie opleveren voor beleid?
5. Welke databestanden zijn beschikbaar voor een dergelijk onderzoek?
6. Welke aanvullende (kwantitatieve dan wel kwalitatieve) data zijn nodig om het gewenste onderzoek uit te voeren en hoeveel tijd en kosten zouden hiermee gemoeid zijn?
7. Welke beperkingen stelt de privacywetgeving aan het verzamelen en gebruiken van data voor dit onderzoek?

Het is denkbaar dat de kennisbehoefte bij beleidsmakers en uitvoerders in relatie tot kwetsbaarheid in levensloopperspectief divers is en dat meer op afzonderlijke beleidsvragen toegesneden levensloopanalyses nodig zijn in plaats van één analyse die voor allen de benodigde informatie oplevert. Wellicht kan dit in het kader van één onderzoek, maar de conclusie zou ook kunnen zijn dat hiervoor verschillende onderzoeken nodig zijn.

SEOR
Erasmus School of Economics

Paul de Hek
Jaap de Koning
Elisa de Vleeschouwer
Merlijn Gabel

Afbeelding credits

Header afbeelding: Research_Pixabay.png

Media

Documenten