Editor

Mechteld Wisse

Provincie Noord-Holland

Beleidsonderzoeker sector Onderzoek & Informatie

 • Collection (30)

  Natuur & Milieu (Provincie NH)

  Public
  Read more about
 • Collection (18)

  Klimaat & Energie (Provincie NH)

  Public
  Read more about
 • Collection (15)

  Wegen & OV-netwerk (Provincie NH)

  Public
  Read more about
 • Collection (23)

  Ruimtelijke Ordening (Provincie NH)

  Public
  Read more about
 • Collection (32)

  Regionale Economie (Provincie NH)

  Public
  Read more about
 • Public

  Woningbouwmonitor 2021

  Productie, plancapaciteit en woningbehoefte

  Read more about
 • Public

  Provinciale weerbaarheid tegen ondermijning ‘Bewust Beter Samen Delen’

  Read more about
 • Public

  Monitor Werklocaties Noord-Holland 2019-2020

  De provincie Noord Holland brengt jaarlijks de monitor Werklocaties Noord

  Read more about
 • Public

  Monitor Detailhandel Noord-Holland 2020

  De provincie Noord Holland brengt jaarlijks de monitor Detailhandel Noord

  Read more about
 • Public

  Monitor arbeidsmarkt 2019-2020

  De provincie Noord Holland brengt jaarlijks de monitor arbeidsmarkt en…

  Read more about
 • Public

  Rapport uitvoering Wet Bibob door gemeenten

  De provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan om inzichtelijk te maken…

  Read more about
 • Public

  Pilots burgerparticipatie provincie Noord-Holland

  Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd in de periode…

  Read more about
 • Public

  Evaluatie Social Return beleid

  Social return is met ingang van 1 januari 2016 onderdeel van het…

  Read more about
 • Public

  Evaluatie Investeringsgereed programma PIM en Versnellingsprogramma GO!-NH

  Read more about
 • Public

  Onderzoek haalbaarheid tunnel

  Landschapsplan A8-A9

  Read more about
 • Public

  Snelheidsverlaging N-wegen Noord-Holland

  Effect op stikstofdepositie en verkeersveiligheid

  Read more about
 • Public

  Concept Study on the impact of hyperloop on the Development perspective “Compacte Metropool”

  Read more about
 • Public

  Verkenning Duurzame Mobiliteit 2020

  De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn.

  Read more about
 • Public

  Samenvatting vervolgonderzoek goederenvervoer over water, provincie Noord-Holland

  Read more about
 • Public

  Verkeersveiligheid provinciale wegen

  Analyse van verkeersongevallen en de weginrichting

  Read more about
 • Public

  Kwartaalrapportage OV Ombudsman Q3

  De OV ombudsman maakt op basis van ontvangen klachten en eigen onderzoek…

  Read more about
 • Public

  Verkenning Houtribdijk t.b.v. bereikbaarheid MRA en waterkwaliteit Markermeer

  Read more about
 • Public

  Dashboard Energietransitie Noord-Holland

  In Noord-Holland wordt er door vele partijen in diverse sectoren hard…

  Read more about
 • Public

  Monitor woningbouw 2019

  Productie, plancapaciteit en woningbehoefte

  Read more about
 • Public

  Bevolkingsprognose 2019-2040

  Bevolking, huishoudens en woningbehoefte

  Read more about
 • Public

  Paviljoen Welgelegen en het slavernijverleden

  Vanwege de toegenomen urgentie van het slavernijdebat heeft de provincie…

  Read more about
 • Public

  Onderzoek naar toepassing van gelijkstroom

  De capaciteit van het huidige Noord-Hollandse elektriciteitsnet staat…

  Read more about
 • Public

  ‘Wonen voor winkels’ in Noord-Hollandse winkelgebieden

  Noord-Hollandse winkelgebieden kampen met toenemende structurele leegstand

  Read more about
 • Public

  Arbeidsmigranten in West-Friesland

  Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft namens de zeven West-Friese…

  Read more about
 • Public

  Zonne-atollen geven ruimte aan natuur en duurzame energie

  Deze korte verkenning laat zien dat het opwaarderen van natuur goed samen…

  Read more about
 • Public

  Plantaardige Biomassa uit Zee

  Het uiteindelijke doel van het project is om investeringen en duurzame…

  Read more about
 • Public

  Uitkomsten uitvraag zeer zorgwekkende stoffen inventarisatie

  Het doel van deze inventarisatie is een zo volledig mogelijk beeld en…

  Read more about
 • Public

  Tussentijdse resultaten Gezondheidsonderzoek in de IJmond

  Het RIVM onderzoekt de luchtkwaliteit en de gezondheid van bewoners in de…

  Read more about
 • Public

  Thema-onderzoek illegaal gebruik van agrarische opstallen in Noord-Holland 2020

  Read more about
 • Public

  Bouwen aan regie

  Onderzoek naar de provinciale rol op het gebied van wonen

  Read more about
 • Public

  Evaluatie uitvoeringsregelingen Woonvisie

  In dit rapport zijn de Uitvoeringsregelingen Woonvisie Noord-Holland 2016…

  Read more about
 • Public

  Monitor wind op land 2019

  zevende editie

  Read more about
 • Public

  Evaluatie van het proces van de totstandkoming van de provinciale Omgevingsvisie

  Read more about
 • Public

  Visie ontwikkeling IJsselmeergebied

  Onderzoek onder ANWB-leden naar de ervaringen met en de wensen voor het…

  Read more about
 • Public

  Jaarrapportage 2019 Stichting Laagfrequent geluid

  De stichting Laagfrequent geluid brengt jaarlijks een landelijke…

  Read more about
 • Public

  Monitor Detailhandel provincie Noord-Holland 2020

  De provincie Noord Holland brengt jaarlijks de monitor Detailhandel Noord

  Read more about
 • Public

  Evaluatie Uitvoeringsregeling Groen Recreatieve verbindingen wandelnetwerk en Toeristische Overstappunten (TOP's)

  Read more about
 • Public

  Quickscan bezoekersdrukte in recreatie- en natuurgebieden in Noord-Holland

  Read more about
 • Public

  Evaluatie Verduurzaming Glastuinbouw

  Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020

  Read more about
 • Public

  Grondwaterkwaliteit Nederland 2020

  Anorganische parameters, bestrijdingsmiddelen, farmaceutica en overige…

  Read more about
 • Public

  Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2018

  Provincies zijn verantwoordelijk voor de monitoring van de…

  Read more about
 • Public

  Opvolgingsonderzoek Subsidieregeling agrarische sector in de Groene Uitweg

  Read more about
 • Public

  Evaluatie eenmalige subsidies 2019

  Dit rapport bevat de evaluatie van drie eenmalige subsidies die door de…

  Read more about
 • Public

  Maandrapport eNose en geurklachten analyse IJmondregio april 2020

  pilotproject Tata Steel en provincie Noord-Holland

  Read more about
 • Public

  Evaluatie pilot Hollandse luchten

  In 2018 startte de pilot van het project Hollandse Luchten. In dit project…

  Read more about
 • Public

  Eindrapportage Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel 2019

  Read more about
 • Public

  Samenvatting luchtmeetnetten 2019

  De provincie Noord-Holland meet al vele jaren de luchtkwaliteit in de…

  Read more about
 • Public

  Onderzoek SPPS naar vergunningen Tata Steel - deelonderzoek 2

  Hoogovens 6 en 7, Sinterfabriek, Pelletfabriek, Oxystaalfabriek

  Read more about
 • Public

  Onderzoek SPPS naar vergunningen Tata Steel - deelonderzoek 1

  Kooksfabrieken 1 en 2

  Read more about
 • Public

  Onderzoek ultrafijn stof IJmond

  Verkennende metingen aan ultrafijn stof in het IJmondgebied

  Read more about
 • Collection (107)

  Province Noord-Holland

  Public
  Read more about