Artikel

Rapport uitvoering Wet Bibob door gemeenten

De provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan om inzichtelijk te maken hoe gemeenten ervoor staan in de bestuurlijke aanpak van criminaliteit middels de wet Bibob en onderzocht of er behoefte is aan verdere ondersteuning bij de uitvoering van deze wet. In het onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:
‘In hoeverre voeren gemeenten in de provincie Noord-Holland Bibob-beleid uit en waarin
kunnen deze gemeenten worden ondersteund met betrekking tot uitvoering van de wet Bibob?’

Het onderzoek omvat de volgende deelvragen:
1 In hoeverre beschikken gemeenten in Noord-Holland over Bibob-beleid?
2 Indien zij hierover beschikken: hoe wordt dit toegepast?
3 Hoe zorg je ervoor dat gemeenten Bibob-beleid vaststellen en hanteren?
4 Hoe kan de provincie de gemeenten helpen bij het opzetten en uitvoeren van Bibob-beleid
bij gemeenten?

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden aanbevelingen gegeven over de ondersteuning aan gemeenten in de uitvoering van de wet Bibob.

opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

auteur: Eenheid screening en bewakingsaanpak (Provincie Noord-Holland)

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: wet Bibob) is in het leven geroepen om criminaliteit bestuurlijk aan te pakken. Met deze wet kunnen niet alleen (bijzondere) opsporingsdiensten strafbare feiten aanpakken, maar krijgen ook andere bestuursorganen de mogelijkheid om georganiseerde criminaliteit bestuurlijk aan te pakken. Organisaties en bedrijven kunnen subsidies, vergunningen en overheidsopdrachten (aanbestedingen) en vastgoedtransacties gebruiken om illegale praktijken te ontplooien. Met de wet Bibob kan een bestuursorgaan de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken in het geval reguliere regelgeving en instrumenten onvoldoende aanknopingspunten bieden om op te treden tegen een rechtspersoon.

Media

Documenten