Artikel

Pilots burgerparticipatie provincie Noord-Holland

Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd in de periode september 2014 – juli 2015 naar de vijf pilots Burgerparticipatie, te weten: Herbestemming Monumenten Noord-Holland, Identiteit Kustplaatsen Petten – St. Maartenszee, de N246, Dijkversterking bij Edam en Wind op Land.

De centrale onderzoeksvraag luidt:
Hoe krijgt burgerparticipatie gestalte binnen de vijf verschillende burgerparticipatieprojecten?
Deze is onderverdeeld in de volgende twee deelvragen:
1. Hoe geven medewerkers van de Provincie en burgers betekenis aan burgerparticipatie?
2. Wat doen de betrokkenen in het kader van burgerparticipatie?

In dit rapport wordt burgerparticipatie vanuit verschillende perspectieven belicht. Dit is gedaan door interviews te combineren met participatieve observaties.

opdrachtgever: Provincie Noord-Holland i.s.m. Universiteit Utrecht

Auteurs: Martijn Koster, Olga Verschuren (Universiteit Utrecht), Restlan Aykaç (Provincie Noord-Holland)

Media

Documenten