Artikel

Evaluatie uitvoeringsregelingen Woonvisie

In dit rapport zijn de Uitvoeringsregelingen Woonvisie Noord-Holland 2016 (voorheen 2011) in de periode 2011-2019 geëvalueerd. De provincie Noord-Holland verstrekt via de Uitvoeringsregeling subsidie aan gemeenten voor het opstellen en het uitvoeren van Regionale Actieprogramma’s Wonen (RAP’s). De RAP’s zijn één van de instrumenten om uitvoering te geven aan de provinciale doelstellingen en speerpunten geformuleerd in de provinciale Woonvisie ‘Goed wonen in Noord- Holland’ 2010-2020. Een RAP bevat uitgangspunten, acties en afspraken over nieuwbouw en bestaande bouw. In de periode 2011-2019 zijn in totaal 74 projecten gesubsidieerd voor iets meer dan 6,6 miljoen euro

Centraal in deze evaluatie stond de vraag of de activiteiten die in het kader van het programma zijn uitgevoerd met behulp van de verstrekte subsidie bij hebben gedragen aan de beleidsdoelen/speerpunten van de provincie.

Deze evaluatie is uitgevoerd in het kader van het Evaluatiekader Subsidies van de provincie Noord-Holland. Volgens dit Evaluatiekader moet de provincie jaarlijks (conform art. 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht) de doeltreffendheid van een aantal provinciale subsidies evalueren. Daarnaast is de provincie Noord-Holland bezig met het opstellen van de nieuwe Woonagenda en het daarbij behorende (financiële) instrumentarium. Ook met het oog hierop wil de provincie Noord-Holland inzicht in de effectiviteit van de uitvoeringsregelingen (Uvr’s) van de Woonvisie 2010-2020.

 Voor de evaluatie is een beleidsreconstructie uitgevoerd, zijn de beschikte middelen geanalyseerd, 19 cases onderzocht en 14 gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers vanuit de provincie, de regio’s en de gemeenten. Ook heeft de provinciale begeleidingsgroep inhoudelijk een bijdrage geleverd.

bron: Decisio in samenwerking met Attrivé

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten