Collectie (15)

Groen in (Amsterdamse) kennisinstellingen

In deze collectie staan de onderzoeksafdelingen van de (kennis)instellingen die onderzoek doen rond het thema groen en duurzaamheid in de stad. De indeling is als volgt: partner kennisinstellingen, (inter)nationale kennisinstellingen en overige instellingen.

Klik op 'meer informatie' voor een uitleg over de verschillende onderdelen in deze collectie.

Meer informatie

Partner kennisinstellingen

Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED, UvA) 

Het instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) is een van de acht onderzoeksinstituten van de Faculteit der Bètawetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. IBED werd opgericht in 2000 door onderzoeksgroepen samen te voegen met een expertise in ecologie en evolutiebiologie, fysische geografie en milieuchemie. Onderzoek bij IBED richt zich op de wereld om ons heen, van moleculair niveau en genetica tot gehele ecosystemen. Het is ons doel om te ontrafelen hoe ecosystemen in al hun complexiteit functioneren en hoe ze veranderen door natuurlijke processen en menselijke activiteiten. In de kern van IBED ligt de geïntegreerde aanpak om biodiversiteit, ecosystemen en het milieu te bestuderen met behulp van methoden die kenmerkend zijn voor de disciplines ecologie, fysische geografie en milieuchemie. 

Voor publicaties zie: IBED - Research output 

Environments & Communities (UvA)

Environments & Communities is onderdeel van Centre for Urban Studies.

Steden zijn een unieke concentratie van menselijke kansen en uitdagingen. Om deze kansen en uitdagingen te begrijpen, is begrip van steden en van processen die zich in steden ontvouwen vereist. De onderzoeksagenda van het Centrum is gericht op wereldwijde uitdagingen voor duurzame stedelijke ontwikkeling, waaronder kwesties zoals economische welvaart en rechtvaardigheid, sociale inclusie en burgerschap, duurzaam milieu en stedelijk metabolisme, huisvesting, transport, planning en bestuur. Het Centrum is van nature ingebed in de stadsregio Amsterdam, maar de onderzoeksprogramma's strekken zich uit over de hele wereld, met name in Noord-Amerika, het Caribisch gebied, Azië en Europa. 

Voor publicaties zie: Centre for Urban Studies - publications

Amsterdam Sustainability Institute (VU)

Het Amsterdam Sustainability Institute (ASI) biedt een paraplu voor duurzaamheidsgerelateerd onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Geïnspireerd door de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, probeert ASI bruggen te slaan tussen VU-onderzoekers en de bredere gemeenschap om onze wetenschappelijke en maatschappelijke impact te vergroten. Ons motto is: "Integratie van kennis voor duurzame maatschappelijke keuzes".

Voor publicaties zie: ASI - publicaties 

Instituut voor Milieuvraagstukken (VU) 

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) voert sinds de oprichting in 1971 onderzoek uit op het gebied van diversiteit en complexiteit in de milieuproblematiek. Het onderzoeksprogramma is geïnspireerd door het concept duurzame ontwikkeling, waarbij een geïntegreerde visie op het milieu centraal staat. 

Voor publicaties zie: Instituut voor Milieuvraagstukken - research output

Gebouwde stad (HvA)

Gebouwde stad is onderdeel van HvA Urban Technology

De gebouwde stad is de fysieke stad om ons heen. Er zijn ingrepen nodig die de stad toekomstbestendig maken. Dit is één van de vier uitdagingen, of challenges, waar Urban Technology onderzoek naar doet. Dit onderzoek draagt bij aan snelle doorontwikkeling naar een leefbare en toekomstbestendige stad.

Voor publicaties zie: Gebouwde stad - publicaties 

Circulaire stad (HvA)

Circulaire stad is onderdeel van HvA Urban Technology

Een circulaire stad is een stad zonder afval, waarin materialen eindeloos worden (her)gebruikt. Dit is één van de vier uitdagingen, of challenges, waar Urban Technology onderzoek naar doet. Dit onderzoek draagt bij aan de transitie van Amsterdam naar een circulaire stad.

Voor publicaties zie: Circulaire stad - publicaties

Programma Duurzame stad (HvA)

Programma Duurzame stad is onderdeel van HvA Urban Governance and Social Innovation

Het programma Duurzame Stad van het Centre of Expertise sluit zich graag aan bij de ambities van de stad Amsterdam. Door onze kennis op de domeinen technologie, economie en maatschappij te bundelen gaan we in samenwerking met de gemeente en praktijkpartners (privaat en publiek) een bijdrage leveren aan het versnellen van de duurzaamheidstransitie.

Voor publicaties zie: Duurzame stad - publicaties 

Circularity in Urban Regions (AMS)

AMS Institute gaat in op de stedelijke uitdaging om de transitie van een lineair naar een circulair model van 'resource management' in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waar te maken. Circulariteit betekent het heroverwegen en herontwerpen van de stroom van hulpbronnen zoals bouwmaterialen, water, voedsel en energie die stedelijke activiteiten aandrijven. Het doel is om bronnen te hergebruiken in plaats van ze weg te gooien zoals in het lineaire model. Verder betekent het om geïntegreerde duurzame ecosystemen tot stand te brengen die samenhangend zijn met dit nieuwe veerkrachtige economische model. Bij circulaire stromen wordt de waarde van mens en planeet en de welvaart behouden of opnieuw gecreëerd in plaats van vernietigd. 

Voor meer informatie zie: AMS - Circularity in Urban Regions

Climate Resilient Cities (AMS)

Het onderzoeksprogramma Climate Resilient Cities evalueert de werking, aanpassing en de veerkracht van klimaatsystemen. Het gehele stedelijke lucht-water-bodem-groen systeem wordt geanalyseerd om regenval, temperatuur en windturbulentie in en rond Amsterdam in kaart te brengen. Deze informatie gebruiken we vervolgens om een planmatige aanpak voor klimaatadaptatie te creëren die zorgvuldige ingrepen, zoals vergroening en het duurzame (her) ontwerp en onderhoud van de infrastructuur van de stad, ontwerpt en beoordeelt.  

Voor meer informatie zie: AMS - Climate Resilient Cities

(Inter)nationale kennisinstellingen 

Wageningen University & Research

Het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research doet onderzoek naar thema's rondom groene en duurzame steden, zoals: stedelijke voedselsystemen, de circulaire stad, natuur en gezondheid in de stad en klimaatbestendige steden. 

Voor publicaties zie: Wageningen Environmental Research - research output

Overige instellingen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.

Voor meer informatie zie: PBL - Over het PBL

 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Pixabay - Landscape

Icon afbeelding: commons.wikimedia.org

Sorteren op: