Artikel

Evaluatie Verduurzaming Glastuinbouw

Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020

Het onderwerp verduurzaming glastuinbouw is één van de zeven thema’s uit de provinciale Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020. In het kader van het aflopen van de Beleidsagenda Energietransitie is besloten het onderwerp ‘verduurzaming in de glastuinbouw’ te evalueren.

In dit evaluatierapport wordt ingegaan op de voortgang van het verduurzamingsproces van de glastuinbouwsector over de periode 2016-2020 en welke lessen hieruit te trekken zijn voor de provincie. De twee regionale Greenports, Aalsmeer en Noord-Holland Noord, vormen het belangrijkste uitvoeringsinstrument om de verduurzaming in de glastuinbouwsector (en de provinciale beleidsambities op dit gebied) te realiseren. De provincie vervult in dit netwerk vooral een faciliterende rol als verbinder en aanjager en deels ook stimulerende rol. Dit doet zij door een actieve deelname in het Greenportsnetwerk, het gericht aanjagen en mede-financieren van projecten die binnen dit netwerk tot stand komen, de inzet van een consultant energietransitie, en via een lobby richting het Rijk en de landelijke politiek.

De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt:
Schept de provincie de juiste randvoorwaarden om beweging te houden richting de gestelde doelen? Laten de provincie nog zaken liggen? En welke lessen zijn hieruit te trekken voor de provincie?

De glastuinbouwsector heeft de ambitie om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn. De CO2-emissie kan langs twee samenhangende sporen verlaagd worden:

a) door energiebesparing (vraagreductie) met bijvoorbeeld belichting door energiezuinigere lampen, door de inzet van alternatieve bronnen (zonder CO2-emissie) voor warmte en elektriciteit zoals bijvoorbeeld geothermie (via warmtenetten) en elektriciteit via zonne-energie en windturbines.

b) de aanvoer van CO2 via pijpleidingen vanuit andere bronnen, bijvoorbeeld door CO2-afvang van de industrie of vuilverbranders.

De twee regionale Greenports, Aalsmeer en Noord-Holland Noord, vormen het belangrijkste uitvoeringsinstrument om de verduurzaming in de glastuinbouwsector (en de provinciale beleidsambities op dit gebied) te realiseren.

De rapportage is tot stand gekomen op basis van documentenanalyse en interviews met 12 direct betrokkenen, zowel binnen de provincie als via externe partijen De interviews hebben plaatsgevonden vòòr de uitbraak van de coronacrisis. De mogelijke impact van deze crisis op de tuinbouwsector als geheel en verduurzaming in het bijzonder is verder niet meegenomen in dit onderzoek.  

bron: Mechteld Wisse, Martha Klein, Sector Onderzoek & Informatie provincie Noord-Holland

Media

Documenten