Artikel

Grondwaterkwaliteit Nederland 2020

Anorganische parameters, bestrijdingsmiddelen, farmaceutica en overige verontreinigende stoffen in de grondwatermeetnetten van de provincies

Provincies monitoren periodiek de kwaliteit van het grondwater voor zowel de Kaderrichtlijn Water (KRW) als provinciale doelstellingen. In 2015/2016 hebben de provincies, verenigd in het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit, een meetronde grondwaterkwaliteit uitgevoerd. In 2018/2019 is een tweede meetronde uitgevoerd. Op hoofdlijnen zijn hierbij de meetgegevens voor algemene stoffen en bestrijdingsmiddelen geactualiseerd en zijn witte vlekken in de gegevens voor farmaceutica en overige verontreinigende stoffen ingevuld. Beide meetronden tezamen geven daarmee een vollediger en actueler ruimtelijk beeld van de grondwaterkwaliteit dan elke afzonderlijke meetronde. De meetronden bevatten de KRW-locaties, aangevuld met locaties uit het provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit (PMG) en risicolocaties, zoals nabij RWZI-effluentlozingspunten of vuilstorten.

Het doel van dit rapport is om het landelijk beeld van de grondwaterkwaliteit volgens de meetronde 2015/2016 aan te scherpen op basis van de gegevens uit de meetronde 2018/2019. Hiertoe zijn de meetresultaten van de meetronde 2018/2019 aangevuld met die van de meetronde 2015/2016, zodat de meest actueel beschikbare meetresultaten zijn gepresenteerd. Aangezien alle resultaten uit de provinciale monitoringsprogramma’s zijn gebruikt, reikt dit rapport verder dan enkel de KRW-locaties; het geeft een breder beeld van de grondwaterkwaliteit. Onderzoek naar trendontwikkeling is geen doelstelling van dit rapport. Wel wordt geëvalueerd of de metingen en voorkomens van stoffen voor beide meetrondes consistent zijn, uitgaande van de meetfilters waar twee metingen zijn uitgevoerd.

In 2015-2016 en 2018-2019 hebben de provincies een uitgebreide analyse van de
grondwaterkwaliteit uitgevoerd. Deze meetronde omvat voor een groot deel de vaste bemonsteringsfilters uit het KRW-meetnet. Sommige provincies hebben deze filters aangevuld met een selectie uit de provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit (PMG) en het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit (LMG). Daarnaast zijn grondwatermonsters genomen op ‘risicolocaties’, zoals ondiepe filters uit stedelijke meetnetten, filters nabij historische bodemverontreiniging, filters die zijn
aangewezen door drinkwaterbedrijven en filters direct naast infiltrerende watergangen stroomafwaarts van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Een aantal filters (minder dan 7%) zijn gesitueerd binnen een grondwaterbeschermingsgebied. De grondwatermonsters zijn genomen in ondiep (tot ca. 10 m onder maaiveld) en diep (ca. 25 m onder maaiveld) grondwater.

bron: Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit
auteurs: dr. ir. Arnaut van Loon, dr. Ir. Tessa Pronk, ir. Bernard Raterman en ir. Steven Ros

Aanvullende informatie

Media

Documenten