Artikel

Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2018

Provincies zijn verantwoordelijk voor de monitoring van de grondwaterkwaliteit en rapporteren eens in de 6 jaar over de kwaliteit van de grondwaterlichamen richting Europa. Dit gebeurt op basis van het Kaderrichtlijn Water (KRW) meetnet dat iedere 3 jaar wordt bemonsterd. Aanvullend op het KRW meetnet is het Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit (PMG) ingericht. Het PMG is opgezet om de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit in Noord-Holland te kunnen volgen.

In 2018 heeft Noord-Holland het KRW-meetnet en het PMG laten bemonsteren en analyseren op ruim 400 stoffen binnen de volgende verzamelgroepen; algemene stoffen, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen/medische stoffen en overige verontreinigende stoffen.
De rapportage beschrijft de resultaten van de bemonstering (meetronde) van zowel het KRW meetnet als het PMG meetnet in 2018.

Bij de 2018 meetronde zijn alle 53 Noord-Hollandse KRW meetpunten bemonsterd. In de ondiepe en diepe filters zijn voornamelijk algemene stoffen en bestrijdingsmiddelen geanalyseerd. Naast de KRW meetpunten, zijn er ook 80 PMG meetpunten bemonsterd. Alles bij elkaar heeft de KRW-PMG meetronde 2018 ruim 50.000 analyseresultaten opgeleverd.

Van de ruim 400 geanalyseerde verschillende stoffen, is er voor een kleine 180 stoffen een norm of drempelwaarde afgeleid. Dit betreft de bestrijdingsmiddelen en algemene parameters. Voor de andere groep stoffen is momenteel nog geen (KRW) grondwaternorm afgeleid, maar wel een signaleringswaarde. Dit betreft voornamelijk geneesmiddelen, medische stoffen, exoten en overige verontreinigende stoffen. 

bron: Nanko de Boorder, sector Omgevingsbeleid, provincie Noord-Holland 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay: bodem

Media

Documenten