Artikel

Opvolgingsonderzoek Subsidieregeling agrarische sector in de Groene Uitweg

De subsidieregeling is bedoeld om de agrarische sector in de Groene Uitweg te ondersteunen met als doel het weidelandschap te behouden. In 2014 is deze subsidieregeling voor het eerst geëvalueerd over de periode 2009-2013.
Dit opvolgingsonderzoek beantwoordt de vraag of en in hoeverre de aanbevelingen uit 2014 zijn opgevolgd en of de regeling in 2020 opnieuw geëvalueerd dient te worden.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de provincie in het kader van het Evaluatiekader Subsidies. Het Evaluatiekader geeft aan op welke manier de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan haar wettelijke verplichting op grond van de Algemene wet bestuursrecht (art. 4:24) om subsidies periodiek op doeltreffendheid te evalueren.

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  1. In hoeverre zijn de conclusies en bevindingen uit de eerdere evaluatie uit 2014 overgenomen?
  2. In hoeverre is het beleidskader voor het behoud van het weidelandschap in de loop der jaren gewijzigd?
  3. In hoeverre is de inhoud van de regeling in 2015 en 2018 gewijzigd?
  4. In hoeverre is er sprake van veranderingen in de context/omgeving van de regeling die van invloed kunnen zijn op de doeltreffendheid van de regeling?
  5. In hoeverre is er sprake van relevante veranderingen in de kennis over de relatie tussen de gesubsidieerde activiteiten en het beoogde resultaat of impact?
  6. Komt het aantal en omvang van de verstrekte subsidies overeen met de verwachtingen?

bron: Gideon Ravesteijn, sector Onderzoek & Informatie, provincie Noord-Holland

Media

Documenten