Artikel

Evaluatie eenmalige subsidies 2019

Dit rapport bevat de evaluatie van drie eenmalige subsidies die door de provincie Noord-Holland in 2016 zijn verstrekt. De volgende drie subsidies zijn geëvalueerd op doeltreffendheid:
1. Subsidie Vismigratierivier Afsluitdijk. Doel project: Realisatie van deel 1 van de ‘vismigratierivier’, een bijzondere vispassage door de Afsluitdijk.
2. Subsidie EDBA Schaalsprong naar de Toekomst. Doel project: het organiseren van het leveren van een financiële bijdrage aan economische projecten die bijdragen aan het versterken van de economie in de MRA-regio.
3. Subsidie PAS-maatregelen Natura 2000-gebied Kennemerland Zuid. Doel project: het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in de duinen van Kennemerland-Zuid.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de provincie in het kader van het Evaluatiekader Subsidies. Het Evaluatiekader geeft aan op welke manier de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan haar wettelijke verplichting op grond van de Algemene wet bestuursrecht (art. 4:24) om subsidies periodiek op doeltreffendheid te evalueren.

Voor elk van de eenmalige subsidies worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
1. Is het beleidskader waarbinnen de subsidie is verstrekt voldoende scherp en consistent geformuleerd?
2. Komen de daadwerkelijke uitgaven overeen met de voorgenomen subsidie?
3. Zijn de met de subsidie beoogde activiteiten uitgevoerd? (output)
4. Zijn de met de uitgevoerde activiteiten beoogde prestaties gerealiseerd? (effect)
5. Hebben de uitgevoerde activiteiten en effecten bijgedragen aan de beoogde provinciale doelen? (impact)
6. Zijn de provinciale doelen en beoogde effecten gerealiseerd dankzij de subsidie en de in het kader daarvan uitgevoerde activiteiten en geleverde prestaties?

Op basis van de beantwoording van deze vragen wordt vervolgens een uitspraak gedaan over de doeltreffendheid van de subsidie.

bron: Esther de Winter, sector Onderzoek & Informatie, provincie Noord-Holland

Media

Documenten