Artikel

Evaluatie pilot Hollandse luchten

In 2018 startte de pilot van het project Hollandse Luchten. In dit project meten inwoners van de provincie Noord-Holland zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van betaalbare meetsensoren. Er is destijds toegezegd om de werkwijze van deze pilot te evalueren. De resultaten van deze evaluatie worden besproken in dit rapport.

In dit rapport worden de bevindingen gedeeld over de evaluatie van de eerste fase van het project Hollandse Luchten (2018 t/m 2020). De provincie Noord-Holland is initiatiefnemer van de pilot, maar het is met nadruk bedoeld als een gezamenlijk project van overheden en andere partijen in de Metropoolregio Amsterdam. De evaluatie gaat over het proces en de ervaringen van alle betrokken partijen en de deelnemers. Het voornaamste doel van de evaluatie is om de geleerde lessen in kaart te brengen zodat deze meegenomen kunnen worden in het vervolg. Gekeken wordt naar wat goed ging en waar ruimte voor verbetering ligt. Naast een evaluatie van de eerste fase wordt dus ook een advies gegeven over het inrichten van de tweede fase. De evaluatie is gedaan in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Alle informatie in dit rapport is opgehaald tijdens semigestructureerde interviews met de betrokken organisaties. Daarnaast is een online enquête uitgezet bij de deelnemers. Deze is ingevuld door 60 van de 107 deelnemers. Alle antwoorden zijn gecategoriseerd per thema. Vervolgens is geïnventariseerd hoe vaak elk antwoord werd gegeven. Op deze manier werd duidelijk waar de meeste ruimte voor verbetering lag. Hierop is het advies gebaseerd.

bron: deze pilot is een gezamenlijk project van overheden en andere partijen in de Metropoolregio Amsterdam.

Aanvullende informatie

Media

Documenten