Artikel

Samenvatting luchtmeetnetten 2019

De provincie Noord-Holland meet al vele jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, het havengebied Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer. De metingen worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam in aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De resultaten van de metingen worden eens per jaar gerapporteerd door GGD Amsterdam en beschikbaar gesteld aan belangstellenden.

In het datarapport zijn de resultaten per regio uitgesplitst. In januari 2020 heeft de provincie het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Hiermee wordt voor stikstofdioxide en fijn stof versneld toegewerkt naar de WHO-advieswaarden in 2030. De data van 2019 zijn daarom ook aan de WHO-advieswaarden getoetst.

In de regio IJmond zijn zes meetstations welke zijn gelegen in IJmuiden, Wijk aan Zee, Beverwijk, Staalstraat, Reynderweg en Bosweg. Meetstation De Rijp fungeert als regionale achtergrond. In en rond het havengebied Westpoort staan vier meetstations: Hoogtij, Hemkade, Westerpark en Zaandam. Meetstation Spaarnwoude dient als achtergrondstation. In de Haarlemmermeer zijn drie provinciale meetstations gelegen: Badhoevedorp, Hoofddorp en Oude Meer. Verder fungeren de meetstations De Rijp en Spaarnwoude hier als regionale achtergrond.

In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is in 2019 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2,5) en NO2 in alle drie de regio’s dalen.

Aan de WHO adviesnormen voor NO2 en CO wordt overal voldaan, echter, voor PM10 geldt dit in veel mindere mate, en met name voor PM2,5 is in zelfs overwegende mate nog sprake van overschrijding van de WHO-advieswaarden.

bron: GGD Amsterdam en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Wikipedia Commons

Media

Documenten