Artikel

Werkboek- Energie

In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven en de uitwerkingen getoond die betrekking hebben op energieaspecten in de openbare ruimte en ondergrond en de aangrenzende bebouwing.

Nederland heeft zijn handtekening gezet onder het klimaatakkoord van Parijs en de gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn. Deze twee stippen op de horizon vergen een ingrijpende energietransitie van voortgezette energiebesparing, andere energiedragers (warmte, elektriciteit, waterstof) en andere energiebronnen (zoals duurzame warmte, zon en wind).

De energiemaatregelen en uitwerkingen richten zich met name op lokale energieopwekking, -opslag en -overdracht (onderstations). Denk daarbij bijvoorbeeld aan zonne-energie, stedelijke windturbines, biogasproductie en duurzame warmtebronnen. Wat dat laatste aangaat, verkeert Amsterdam in een bijzondere positie, omdat rond de stad grote datacenters zijn gevestigd die veel restwarmte produceren. Deze restwarmte is duurzaam en het nuttige gebruik ervan past ook in een duurzame energiestrategie. Daarom is bij dit gebiedsthema warmte van datacenters als maatregel opgenomen.

Grote steden met oude en nieuwe buurten hebben altijd te maken met een mix van bestaande bouw, nieuwe gebiedsontwikkeling én transformatie van buurten. Op energiegebied leidt dat tot een menging van bestaande systemen en nieuwe technieken. De maatregelen in dit boek omvatten bestaande technieken (zoals een warmteoverdrachtstation voor stadswarmte) en nieuwere technieken zoals lagetemperatuur-warmtelevering, PV-panelen, bio-energie en buurtbatterijen.

In de maatregelen zijn bovendien diverse typen onderstations opgenomen; niet alleen voor warmte, maar ook voor elektriciteit. De energietransitie brengt met zich mee dat er zwaarder wordt ingezet op elektriciteit als energiedrager en een gevolg daarvan is dat er in een stedelijke wijk meer onderstations gaan komen. Maatregelen voor warmte en elektriciteit vergen bovendien veel ruimte en een (met name voor warmtedistributie) fijnmazig netwerk van kabels en leidingen. Voor elektriciteit kunnen de gebruikspieken door vraag- en aanbodsturing (flex) worden gereduceerd. In dit maatregelboek is de keuze gemaakt om zulke ondergrondse netwerken niet bij het thema Energie onder te brengen, maar bij het thema Bodem & Ondergrond.

Inhoudsopgave

Gebied / GE

    E-GE1 Hergebruik restwarmte

    E-GE2 Warmtedistributie wijk

    E-GE3 Duurzame warmte- of koudebron

    E-GE4 Faciliteren elektriciteit wijk

Openbare ruimte / OR

    E-OR1 Opwekken bio-energie

    E-OR2 Opslag energie openbare ruimte

    E-OR3 Oplaadpunt voor elektrisch voertuig

    E-OR4 Faciliteren elektriciteit en data openbare ruimte

Kavel / KA

    E-KA1 Opwekken windenergie

    E-KA2 Opslag energie kavel

Gebouw / GB

    E-GB1 Opwekken zonne- en bio-energie

    E-GB2 Warmteoverdrachtstation (WOS) blok

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Logo Integrale Ontwerpmethode-banner website ORP-01.jpg

Icon afbeelding: boek2_banners25.jpg

Media

Documenten