Artikel

Infiltrerende stad

Project: Voorkomen van wateroverlast in de stad door gebruik van waterdoorlatende bestrating

Volgens het KNMI moeten we in Nederland in de toekomst rekening houden met hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op drogere zomers. Tegelijkertijd is een steeds groter gedeelte van steden verhard, en is wateroverlast een groeiend probleem in de stedelijke omgeving. Door gebruik van ‘infiltrerende’ (waterdoorlatende) bestrating kan wateroverlast effectief bestreden worden. Het project Infiltrerende Stad brengt de werking van waterdoorlatende bestrating en van traditionele bestrating in kaart en vergelijkt ze met elkaar. Daarnaast onderzoekt de projectgroep wat voor onderhoud de nieuwe verhardingen nodig hebben, en ontwikkelen ze richtlijnen voor aanleg en onderhoud.


Waarom niet vaker toegepast?

Een groot aantal MKB-ondernemingen ontwikkelde al waterdoorlatende bestrating. Gemeenten legden deze verhardingen ook aan, maar de markt zakt in omdat er onvoldoende kennis voorhanden is over beheer en onderhoud. Tegelijkertijd schrijven de klimaatdoelen van de overheid voor dat vanaf 2020 alle (her-)inrichting klimaatbestendig is. Het hoofddoel van dit project is dan ook het versterken van het vertrouwen van gemeenten in waterdoorlatende bestrating zodat zij deze (weer) grootschalig gaan toepassen. 

Meten en vergelijken

In dit project, gefinancierd met behulp van een RAAK-MKB subsidie, brengen de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen in kaart hoe het functioneren van enerzijds traditionele bestratingen en anderzijds nieuwe, waterdoorlatende verhardingen zich tot elkaar verhouden.

De HvA buigt zich de komende twee jaar – met inzet van eigen studenten – over de werking van waterdoorlatende verhardingen, en onderzoekt hoeveel en wat voor onderhoud deze verhardingen nodig hebben. De Hogeschool Rotterdam onderzoekt innovatieve bestrating in Nederland. Ze beantwoorden de volgende vragen:

  • Hoe functioneren waterdoorlatende verhardingen op de korte en lange duur, en hoe is dat afhankelijk van omgevingsfactoren?
  • Welk beheer en onderhoud is nodig om het functioneren op lange duur te garanderen?
  • Welke innovaties kunnen bijdragen aan het beter functioneren op lange termijn?
  • Wat zijn de voordelen en baten van infiltrerende verhardingen?

Met de verzamelde data kan het consortium ontwerprichtlijnen voor de aanleg maar ook een strategie voor het beheer en onderhoud van nieuwe bestrating opstellen. De ontwikkelde kennis wordt door middel van workshops en masterclasses in de praktijk getoetst.

Vertrouwen

Om vervolgens het vertrouwen van de gemeenten in de waterdoorlatende bestrating te herwinnen, buigt de projectgroep zich over de volgende vragen:

  1.  Wat is de perceptie van de eindgebruiker (de gemeente) over de effectiviteit, kosten en   baten van infiltrerende verhardingen?
  2.  Met welke hulpmiddelen en argumenten kan de eindgebruiker worden overtuigd   infiltrerende verhardingen te blijven aanleggen?

De werking van de nieuwe verhardingen heeft zich in beginsel wel bewezen. Wat ontbreekt is kennis over beheer en onderhoud. Door gemeenten hiervoor tools en richtlijnen aan te bieden, wil de projectgroep ervoor zorgen dat men weer kiest voor de infiltrerende varianten van wegverharding.

Samenwerking

De Infiltrerende Stad is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam (penvoerder), Hanzehogeschool Groningen, Aquaflow BV, Bufferblock BV, Building changes support, Drainvast, Germieco, Water Innovation Consulting (Hemels water), Markus BV, Ecologisch waterbeheer (Aqua Aurora), Van Gelder Aannemingsbedrijf, Gemeente Bergen, Gemeente Groningen, Gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Rutger van Hogezand, projectleider Infiltrerende stad.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: hva.nl fotograaf: Chris Goldberg