Artikel

Mobility-as-a-Service and changes in travel preferences and travel behaviour: a literature review

Mobility-as-a-Service (kortweg MaaS) zou op vele terreinen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de leefomgeving en bereikbaarheid van steden en het platteland. In hoeverre zijn Nederlanders bereid om MaaS te accepteren als nieuwe dienst? Gaan ze er ook daadwerkelijk gebruik van maken? En zijn er verschillen in de acceptatie en het potentiële gebruik van MaaS door uiteenlopende doelgroepen?

Het KiM onderzoekt deze vragen, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In een uitgebreid onderzoeksprogramma verzamelt het KiM bestaande kennis en nieuwe inzichten, onder andere door enquêtes en literatuuronderzoek.

In de eerste verkennende fase van het onderzoek voerde het KiM een uitgebreid literatuuronderzoek uit. De resultaten staan beschreven in het Engelstalige KiM-achtergrondrapport ‘Mobility-as-a-Service and changes in travel preferences and travel behaviour: a literature review’.

Inzichten uit de literatuur:

  • MaaS kan in principe voldoende toegevoegde waarde bieden om bepaalde groepen reizigers aan zich te binden. Daarbij lijkt het aannemelijk dat vooral jongvolwassenen die in grote steden wonen, tot de ‘early adopters’ van MaaS zullen behoren.
  • Niettemin is het vooralsnog zeer onzeker of MaaS in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk tot gedragsverandering zal leiden en in welke mate de dienst bijvoorbeeld een alternatief biedt voor het gebruik van de privéauto.
  • Veel lijkt af te hangen van de manier waarop MaaS wordt vormgegeven, aan welke randvoorwaarden wordt voldaan en wat de toegevoegde waarde is ten opzichte van het huidige aanbod aan vervoersmogelijkheden.
  • Het is op dit moment in ieder geval niet waarschijnlijk dat MaaS binnen enkele jaren zal leiden tot forse verschuivingen in de dagelijkse mobiliteit en tot een afname van het bezit en gebruik van de privéauto.

In de gesprekken met de focusgroepen worden deze resultaten bevestigd. In het vervolgonderzoek naar MaaS zal het KiM een kwantitatieve inschatting maken van de potentie die MaaS heeft voor verschillende bevolkingsgroepen.

 

Bron en meer informatie: website KiM

Media

Documenten