Artikel

Kwaliteit van zonnevelden in Noord-Holland

Ruimtelijke analyse van zonneopstellingen in landelijk gebied

HOOFDLIJNEN EN AANBEVELINGEN

De provincie Noord-Holland stimuleert de totstandkoming van zonne-energie via daken en nutsfuncties, maar biedt daarnaast, binnen kaders, ook ruimte aan opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied (“zonnevelden/zonneparken”). Essentieel is dat deze opstellingen in landelijk gebied voldoen aan ruimtelijke kwaliteit en passen in het landschap. De huidige zonneparken scoren een voldoende, maar op een aantal punten is verbetering nodig. Er worden op dit moment kansen gemist om zonneparken zo als goed mogelijk in te passen in het Noord-Hollandse landschap.

 

- Stuur intensiever op een landschappelijke en een locatie-eigen inpassing van zonneparken

Voorkom dat het landschap nivelleert en de verschillende landschappen op elkaar gaan lijken door de plaat­sing van eenzijdige zonne-opstellingen. Randen en hekwerken zijn nog tamelijk conservatief, terwijl ze juist de mogelijkheid bieden zonneparken aan te passen op gebiedsspecifieke omstandigheden. Zorg voor een kwa­litatieve invulling van het kavel en neem beeldbepalende elementen (transformatoren, omvormers, entrees) integraal mee in het ontwerp.

 - Voorzie in maatwerk voor plannen met kwaliteit

Maak het mogelijk dat initiatieven beargumenteerd kunnen afwijken van de ruimtelijke inpassingsspelre­gels, als hiermee een bijdrage kan worden geleverd aan de lokale maatschappelijke doelstellingen of wanneer de landschap-pelijke kwaliteit verbetert, bijvoorbeeld omdat de locatie al verdiept ligt of de directe omgeving al voorzien is van dichtbegroeid struweel.

 - Stimuleer voorbeeldprojecten en innovatie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke draagvlak

Ondersteun en verleid ondernemers om een stap extra te zetten ten behoeve van een kwalitatieve ruimtelijke inpassing of het behalen van lokale maatschappelijke doelstellingen, door als provincie maatwerk mogelijk te maken, een podium te bieden of er anderszins een stimulans tegenover te zetten.

 - Verplicht ondernemers te voorzien in een ecovriendelijke bodem en rand en bied hiervoor de benodigde informatie

De eisen in het beleid ten aanzien van flora- en faunavriendelijkheid zijn op dit momenteel onvoldoende ingevuld om hier daadwerkelijk op te kunnen toetsen. Ondernemers ontbreekt het aan informatie en hand­vatten om hier goed een goede bijdrage aan te kunnen leveren. Voorstel is om aanvullende randvoorwaarden op te stellen, zoals het verplicht stellen van een ecologisch ingepaste randzone (bijvoorbeeld struweel, sloot of tuunwal). De rand-voorwaarden zullen locatie-specifiek moeten worden uitgewerkt, met aandacht voor de lokale doelsoorten.

 - Initieer onderzoeksopstellingen en verplicht monitoring op ecologische effecten

Integrale inpassing van zonneparken in het Noord-Hollandse landschap betekent ook het beschermen van de regionale flora en fauna. Op een aantal thema’s ontbreekt het echter nog aan (onderzoeks)gegevens om hier goed op te kunnen sturen. Voorstel is om te voorzien in proeftuinen en onderzoeksopstellingen, om daar­mee langdurig de gevolgen van verschillende configuraties te monitoren. Ondernemers zullen gestimuleerd moeten worden om parken beschikbaar te stellen voor dergelijk onderzoek.

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten