Artikel

MIRT-onderzoek station Schiphol Eindrapportage werkgroep Verkeer & Vervoer

Deze rapportage beschrijft de resultaten van de Verkeers- en Vervoeranalyse, die ingedeeld kunnen worden in twee clusters: Het in kaart brengen van bestaande verkeerskundige knelpunten en een inschatting van de vervoersontwikkeling van het landzijdige knooppunt voor de jaren 2020 en 2030.

Deze rapportage beschrijft de resultaten van de Verkeers- en Vervoeranalyse, die ingedeeld kunnen worden in twee clusters. Ten eerste zijn de bestaande verkeerskundige knelpunten in kaart gebracht, waarbij is uitgegaan van de huidige openbaar vervoerstromen van, naar en via Schiphol. In dit kader zijn de vigerende normen en richtlijnen bij de consortiumpartners geïnventariseerd, en is een gezamenlijk verkeerskundig normenkader voor het OV-knooppunt Schiphol opgesteld. Daarnaast is een grote hoeveelheid vervoer- en verkeersgegevens van de consortiumpartners bij elkaar gebracht, en is op basis hiervan een verkeersmodel ontwikkeld waarmee de loopstromen op het OV-knooppunt inzichtelijk zijn gemaakt. Omdat op voorhand al duidelijk was dat er op meerdere onderdelen geen nauwkeurig en eenduidig beeld van de loopstromen tussen de huidige drie terminals van Schiphol – treinstation, busstation en de luchthaven - beschikbaar was, is een geautomatiseerde en continue meting van de loopstromen op Plaza ingezet voor de inwinning van de ontbrekende gegevens.

Ten tweede is een onderbouwde inschatting gemaakt van de vervoerontwikkeling van, naar en via het landzijdige knooppunt voor de jaren 2020 en 2030. Hierbij is gewerkt conform de spelregels die gelden bij een MIRT-onderzoek: sociaaleconomische ontwikkelingen (SEG), ruimtelijke ontwikkelingen, de ontwikkeling van het OV-netwerk en de ontwikkelingen op het gebied van air-rail-substitutie zijn vertaald naar bandbreedtes in de ontwikkeling van het gebruik van Schiphol in 2030. Er is gerekend met de door de overheid voorgeschreven basisscenario’s Regional Communities en Global Economy. Tevens zijn er diverse beleidsscenario’s voor de vervoerontwikkeling opgesteld waarmee de impact van afwijkende vervoerontwikkelingen op de knelpuntanalyse is getoetst. De vervoerontwikkelingen zijn vervolgens vertaald naar het verkeerskundig functioneren van het huidige OV-knooppunt in de toekomst. Hierbij zijn hetzelfde verkeersmodel en hetzelfde normenkader gehanteerd als bij de bepaling van de huidige verkeerskundige knelpunten. Hierdoor zijn de uitkomsten onderling goed vergelijkbaar, en is een goed beeld verkregen bij de ontwikkeling van bestaande knelpunten dan wel van nieuwe knelpunten in één of meerdere toekomstige situaties.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: wikipedia commons

Media

Documenten